Tag: Tabor

Glokalisering: Visie op internationale samenwerking voor steden en gemeenten.

Uittreksel GR 24 juni 2011.

Buitenlandse activiteiten.

Spreker stelt vast dat uit het door hem gevraagde en door de stadsdiensten bezorgde overzicht van de internationale werkbezoeken van afgevaardigden van het stadsbestuur in de periode 2007-2011, voor een totale kostprijs van circa 50.000 EUR, blijkt dat ongeveer de helft daarvan werd uitgegeven aan werkbezoeken van één bepaalde schepen. Hij stelt zich vragen bij de return van de missies die door de betrokken schepen werden volbracht en vraagt zich af of dergelijke missies wel tot de taken van een stad behoren.

Schepen Wouter VAN BELLINGEN (SOS 2012) legt uit dat 20.000 EUR van het totaal bedrag van circa 50.000 EUR werd betaald met middelen van de Vlaamse en de federale overheid. Hij wijst op de toenemende internationalisering van de samenleving en op de belangrijke rol die de gemeenten daarin moeten vervullen. Ook de lokale overheden worden immers geconfronteerd met het effect van de internationalisering op het dagelijks leven. In dit verband kan ook worden gesproken van glokalisering, ingevolge de gelijktijdigheid van globalisering en versterking van het lokale niveau.

Bijna alle gemeenten in Vlaanderen onderhouden steeds meer sociale contacten, ook met buitenlandse gemeenten. De buitenlandmissies van het stadsbestuur kunnen worden onderverdeeld in 7 categorieën:

Stedenband met Tambacounda (Senegal) – bestuurskrachtversterkende dimensie.

De missies naar Tambacounda zijn noodzakelijk om de 2 samenwerkingsdomeinen – afvalbeleid en burgerlijke stand – ter plaatse te evalueren en bij te sturen. Tijdens deze missies worden bovendien de ac-tieplannen per jaar opgemaakt en wordt de stand van zaken besproken. Beide samenwerkingsdomeinen worden ondersteund met Vlaamse en federale subsidiemiddelen. De subsidiërende instanties ver-eisen bij iedere missie de opmaak van referentietermen, een gedetailleerd programma en een degelijk missierapport na afloop. Deze documenten werden voor alle missies opgemaakt en zijn ter inzage.

– Gemeenschapsband met Al-Hoceima (Marokko) – sociale dimensie.

De meerderheid van de Marokkaanse gemeenschap in Sint-Niklaas is afkomstig uit de regio van Al-Hoceima. In 2004 werd Al-Hoceima getroffen door een zware aardbeving. Tal van Sint-Niklase organisaties hebben toen acties ondernomen om de inwoners van Al-Hoceima te helpen. Het stadsbestuur maakte een budget vrij voor noodhulp aan de getroffen personen. Gezien de band tussen beide steden is de idee ontstaan om verdere mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. De bedoeling van de-ze samenwerking is dat verschillende groepen uit beide steden betrokken raken en dat dit beide steden ten goede komt. Deze samenwerking kan een ideale manier zijn om meer dialoog tussen de gemeenschappen te creëren in Sint-Niklaas én in Al-Hoceima. Momenteel wordt samengewerkt rond de thema‟s jeugd en onderwijs. Het stadsbestuur speelt in deze samenwerking de rol van regisseur, dat wil zeggen dat het als link fungeert tussen de partnerorganisaties in beide steden en de samenwerking tussen alle partners coördineert. Vanuit deze rol neemt het stadsbestuur deel aan werkbezoeken naar Al-Hoceima. Bij iedere missie worden referentietermen en een programma opgemaakt. Na de missies wordt een rapport opgemaakt dat ter inzage is.

– Samenwerking met Suqian (China) – economische dimensie.

In oktober 2008 had een eerste missie plaats naar de stad Suqian, die was bedoeld om te peilen naar de economische uitwisselingsmogelijkheden tussen het Waasland en Suqian, de mogelijkheden tot ver-zustering tussen de steden Suqian en Sint-Niklaas, de uitwisselingsmogelijkheden op het vlak van on-derwijs en onderzoek, en de mogelijkheden tot onderzoek rond het kweken van het Belgisch-witblauw-rund in China. Tijdens een tegenbezoek, bij de Vredefeesten in september 2009, van een delegatie uit Suqian werd voorgesteld de samenwerking te formaliseren. De Sint-Niklase gemeenteraad besliste in zitting van 25 september 2009 unaniem om een intentieverklaring te onderschrijven tot verdere samen-werking op diverse terreinen zoals economie, handel, onderwijs, wetenschap, technologie, enzovoort. Partners in de samenwerking zijn het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas), KaHo Sint-Lieven en Voka. Het stadsbestuur neemt de rol op van facilitator en brengt de actoren samen, zowel hier als daar.

– Jumelages met Abingdon (Engeland), Colmar (Frankrijk), Gorinchem (Nederland), Lucca (Italië), Schongau (Duitsland) en kandidaat-zusterstad Tábor (Tsjechië) – morele dimensie.

In 1962 ondertekende de stad Sint-Niklaas de eerste jumelagepacten, waarmee zij haar steentje wou bijdragen tot de Europese eenmaking. Ondertussen is de tijdsgeest flink veranderd maar er wordt niet-temin voortdurend geprobeerd de bestaande jumelages nieuw leven in te blazen. De officiële missies zijn bedoeld om te netwerken, gegevens uit te wisselen en de uitwisseling van ambtenaren, scholen en verenigingen te faciliteren. De voorbije jaren ligt de klemtoon steeds meer op thematische uitwisselingen. Zo was „kinderarmoede‟ het thema van de conferentie in december 2010 in Sint-Niklaas.

Dat ook Tábor een kandidaat-zusterstad is, heeft te maken met het appel vanuit Oost- en Centraal-Europa waaraan Sint-Niklaas heeft willen beantwoorden. Momenteel wordt onderzocht of het tot een officiële verzustering kan komen.

– Ballonverzusteringen met Château-d‟Oex (Zwitserland) en Bristol (Engeland) – stadspromotionele dimensie.

Protocollaire bezoeken worden gebracht in het kader van de contacten met steden waar, net als in Sint-Niklaas, een lange ballonvaarttraditie heerst. In januari 2001 heeft de gemeenteraad deze contac-ten geofficialiseerd in een ballonjumelagepact.

– Oorlogsherdenkingen in Londen, Breda en Warschau – morele dimensie.

Protocollaire verplichtingen waar het stadsbestuur moeilijk onderuit kan zijn de jaarlijkse herdenking in Londen op uitnodiging van de Britse bevrijders (Royal Queen‟s Regiment) en in Breda omdat een aantal inwoners uit Breda tijdens een bombardement op 17 mei 1940 in Sint-Niklaas zijn omgekomen. De een-malige herdenking in Warschau in 2009 betrof de 65ste verjaardag van de bevrijding van Sint-Niklaas door Poolse troepen onder leiding van generaal Stanislaw Maczek.

– Inhoudelijke conferenties over uiteenlopende beleidsdomeinen.

Met het oog op de vorming van de ambtenaren is het geregeld nuttig dat zij deelnemen aan buiten-landse conferenties of in het buitenland op prospectie gaan. Het gaat om uiteenlopende beleidsdomei-nen zoals sport, musea, welzijn, duurzaamheid, enzovoort.

De schepen besluit dat binnenkort een nieuw convenant ontwikkelingssamenwerking 2012-2013 met de Vlaamse Gemeenschap zal worden gesloten. Aan de raad zal ook een beleidsnota rond internationale samenwerking worden voorgelegd.

Van Bellingen meest naar buitenland.

De afgelopen bestuursperiode (2007-2012) hebben schepenen en stadspersoneelsleden van Sint-Niklaas in totaal 65 buitenlandse reizen gemaakt. Dat heeft de stad 41.344 euro gekost. Koploper is schepen van Internationale Samenwerking Wouter Van Bellingen (SOS-2012), met elf buitenlandse trips. Er komt kritiek dat het wat minder mag, maar burgemeester Christel Geerts (sp.a), die zelf geen énkele reis maakte, sust. “De stad is allerminst een reisbureau.”

De totale kostprijs van de 65 reizen ligt eigenlijk nog iets hoger, op 63.621 euro om precies te zijn, maar een aantal reizen is betaald via Europese, federale of Vlaamse programma’s, zoals de reizen naar Tambacounda in Senegal, waar Sint-Niklaas een partnerband mee heeft. Zo komt het totale prijskaartje voor de stad op ‘maar’ 41.344 euro. Van de 65 reizen werden er 29 gemaakt door stadspersoneelsleden in het kader van hun opdracht. 18 verplaatsingen gebeurden als protocollaire aanwezigheid vanuit het stadsbestuur voor herdenkingsplechtigheden en de verzustering. Van de overige 18 reizen ging het in zeven gevallen om verplaatsingen met subsidies van een hogere overheid.

Kroon

Het is niet verwonderlijk dat Wouter Van Bellingen (SOS-2012) de kroon spant wat betreft het aantal reizen. Hij is immers bevoegd voor jumelages, buitenlandse contacten en ontwikkelingssamenwerking. Van Bellingen heeft er in totaal elf reizen op zitten, onder meer naar de Sint-Niklase zustersteden Abingdon (Engeland) en Schongau (Duitsland), twee keer naar Tambacounda (Senegal), naar Suqian (China), Las Vegas (VS), Lissabon (Portugal) en Al Hoceima (Marokko). Op de tweede plaats staat gemeenteraadsvoorzitter Jo De Cuyper (CD&V) met acht reizen, vooral voor protocollaire aanwezigheden in Londen en Tabor (Tsjechië). Daarna komen – beiden met vijf reizen – schepen Ben Van Eynde (CD&V) en oud-schepen Urbain Vercauteren (sp.a). De andere Sint-Niklase schepenen maakten enkele reizen naar de ballonevenementen in Château d’Oex (Zwitserland) en Bristol (Engeland). Volgens CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer is de voorbije legislaturen het aantal reizen wel alsmaar gestegen. “Dat er buitenlandse reizen worden georganiseerd, is volstrekt normaal. Maar als er zorgen zijn over de financiële toestand van de stad, zouden sommigen wat kritischer mogen zijn”, klink het.

Naar verluidt zouden er vragen worden gesteld bij onder meer de reis van Wouter Van Bellingen naar de ‘National Conference of Black Mayors’ in Las Vegas, dat de stad 1.000 euro kostte. “Ik was daar als gastspreker uitgenodigd om toe te lichten hoe wij in Sint-Niklaas ons internationaal beleid aanpakken”, reageert Van Bellingen. “Ik ben daar maar vijf dagen geweest, hoewel het congres tien dagen duurde. Bovendien is de helft van de kosten door de organisatie betaald. Dat congres was heel nuttig en ik heb daar veel van opgestoken om hier het beleid in Sint-Niklaas verder vorm te geven. We overdrijven niet in onze missies. Ik weiger ook vele aanbiedingen voor conferenties. De voorbije twee jaar ben ik alleen maar naar een congres over fietsbeleid in Nederland geweest.”

Meerwaarde

Burgemeester Christel Geerts (sp.a) benadrukt dat de reizen telkens kritisch worden bekeken. “Ikzelf blijf liever in Sint-Niklaas, maar wie wél eens een reis maakt, doet niks verkeerd als het doel en de meerwaarde zijn aangetoond. Als je een verzustering hebt met Europese steden, moet je die ook onderhouden. We zijn ook blij als er een delegatie uit de zustersteden op de Vredefeesten is. We hoeven niet kritischer te zijn. De stad is allerminst een reisbureau.”

JV, HLN

Financiële steun voor uitwisselingsprojecten Sint-Niklaas.

Sint-Niklaas haalt de banden met steden binnen en buiten Europa verder aan. De samenwerking met Al Hoceima en Tabor is officieel gemaakt. Twee scholen krijgen een toelage voor een uitwisselingsproject.

De gemeenteraad van Sint-Niklaas besliste in december om het klassieke verzusteringsproject, dat dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert, op een nieuwe leest te laten verdergaan. Uitwisselingen zijn nu ook mogelijk met de Tsjechische stad Tabor. En vanaf dit jaar kunnen niet enkel scholen, maar alle erkende verenigingen hun grenzen verleggen. “Met Tabor hebben we al contacten sinds 2001. Verschillende clubs, zoals bijvoorbeeld Tussen Pot en Pint, zijn al naar Tsjechië afgereisd”, verduidelijkt schepen voor Internationale Samenwerking, Wouter Van Bellingen (SOS 2012). “En we merken dat niet alleen scholen geïnteresseerd zijn in verzustering. Daarom breiden we de mogelijkheden voor sociaal toerisme en voor culturele uitwisselingen uit naar alle erkende verenigingen.”

Ook buiten Europa

Ook steden buiten Europa staan al een tijdje op het programma. Naast projecten in Senegal en de economische samenwerking met Suqian in China, wordt een samenwerkings-overeenkomst ondertekend met de Marokkaanse partnerstad Al Hoceima, waar de meerderheid van de Marokkaanse gemeenschap in Sint- Niklaas van afkomstig is. Hierdoor wordt de samenwerking na twee jaar officieel gemaakt.

Toelage

Bassischool Sint-Camillus en Technisch Instituut Sint-Carolus krijgen van de stad een toelage van 2500 euro om hun uitwisselingsprojecten te ondersteunen. Het Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde in Sint-Carolus kan zo rekenen op een extra financieel ruggensteuntje tijdens de uitwisseling met Al Hoceima in september van dit jaar. “We plannen een samenwerking met het IFCS, de school voor verpleeg- en vroedkundigen in Al Hoceima en met het ziekenhuis Mohammed V”, zegt Kaat Roose, docente verpleegkunde. “Acht laatstejaarsstudenten zullen gedurende vier weken stage lopen. We hebben hen geselecteerd op hun kennis van het Frans en op hun motivatie. De bedoeling is dat de uitwisseling op termijn in twee richtingen verloopt. Het akkoord daarvoor moet nog ondertekend worden door de Marokkaanse overheid. We wachten in spanning af.”

Sint-Camillus

Bassischool Sint-Camillus ging in het schooljaar 2010-2011 van start met een samenwerking met Izzemouren op het platteland van Al Hoceima. “We zijn meegegaan met een delegatie van de stad en we hebben meteen afspraken gemaakt om de uitwisseling zo snel mogelijk tot stand te laten komen”, licht directrice Ilse Martens toe. “In de paasvakantie organiseren we een culturele reis voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. We hebben de reis bewust in de paasvakantie gepland zodat de lessen niet in het gedrang komen. Inschrijven gebeurt volledig op vrijwillige basis en voor de ouders bestaat de mogelijkheid om op eigen kosten mee te gaan. Op die manier willen we de kinderen een nieuwe cultuur laten opsnuiven in een beschermd kader.”

Stad moedigt uitwisselingen aan.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas moedigt uitwisselingen met één van de zustersteden in 2012 aan met subsidies.

Nieuw is dat niet alleen scholen, maar voortaan ook erkende verenigingen recht hebben op een premie, ook voor uitwisselingen met andere steden dan de zustersteden. De nieuwe regel geldt sinds 1 januari 2012. Het gaat om een forfaitaire premie per bezoeker per dag, met een maximum van acht dagen. Voorwaarde voor subsidiëring is dat er intensief contact is met een andere school of vereniging waarmee men de uitwisseling opzet”, legt schepen Wouter Van Bellingen (SOS-2012) het idee uit.

Zustersteden
Scholen en verenigingen kunnen uiteraard ook nog steeds uitwisselingen organiseren met de zustersteden. Sint-Niklaas heeft een zusterband met Abingdon in Engeland, Colmar in Frankrijk, Lucca in Italië en Schongau in Duitsland. Bij dat lijstje komt nu ook de Tsjechische partnerstad Tabor. De tussenkomst van het stadsbestuur bedraagt in totaal een kwart van de effectieve verplaatsingskosten.

Gastgezinnen

Daar komt ook een waarderingstoelage bovenop op voorwaarde dat er in gastgezinnen wordt gelogeerd. Voor activiteiten in Sint-Niklaas ligt de waarderingstoelage 50 procent hoger. Voor een louter toeristisch bezoek of een commercieel initiatief zijn er geen subsidies. Aanvraagdossiers moeten voor 1 februari 2012 worden ingediend bij de stad. Meer informatie: 03/760.91.37. (JVS)

JOVE, HLN

Tábor komt banden smeden.

Sint-Niklaas en het Tsjechische Tábor bekijken de komende maanden of de twee steden concrete banden zullen smeden. Burgemeester Hana Randova en vice-burgemeester van Tábor Zuzana Pecmanova werden ontvangen door schepen Wouter Van Bellingen en Jo De Cuyper. De eerste contacten dateren van 2002. Ondertussen zijn er ook al uitwisselingen tussen verenigingen en scholen. Volgende afspraak tijdens de Vredesfeesten.

VGB,HLN