Tag: Breda

Glokalisering: Visie op internationale samenwerking voor steden en gemeenten.

Uittreksel GR 24 juni 2011.

Buitenlandse activiteiten.

Spreker stelt vast dat uit het door hem gevraagde en door de stadsdiensten bezorgde overzicht van de internationale werkbezoeken van afgevaardigden van het stadsbestuur in de periode 2007-2011, voor een totale kostprijs van circa 50.000 EUR, blijkt dat ongeveer de helft daarvan werd uitgegeven aan werkbezoeken van één bepaalde schepen. Hij stelt zich vragen bij de return van de missies die door de betrokken schepen werden volbracht en vraagt zich af of dergelijke missies wel tot de taken van een stad behoren.

Schepen Wouter VAN BELLINGEN (SOS 2012) legt uit dat 20.000 EUR van het totaal bedrag van circa 50.000 EUR werd betaald met middelen van de Vlaamse en de federale overheid. Hij wijst op de toenemende internationalisering van de samenleving en op de belangrijke rol die de gemeenten daarin moeten vervullen. Ook de lokale overheden worden immers geconfronteerd met het effect van de internationalisering op het dagelijks leven. In dit verband kan ook worden gesproken van glokalisering, ingevolge de gelijktijdigheid van globalisering en versterking van het lokale niveau.

Bijna alle gemeenten in Vlaanderen onderhouden steeds meer sociale contacten, ook met buitenlandse gemeenten. De buitenlandmissies van het stadsbestuur kunnen worden onderverdeeld in 7 categorieën:

Stedenband met Tambacounda (Senegal) – bestuurskrachtversterkende dimensie.

De missies naar Tambacounda zijn noodzakelijk om de 2 samenwerkingsdomeinen – afvalbeleid en burgerlijke stand – ter plaatse te evalueren en bij te sturen. Tijdens deze missies worden bovendien de ac-tieplannen per jaar opgemaakt en wordt de stand van zaken besproken. Beide samenwerkingsdomeinen worden ondersteund met Vlaamse en federale subsidiemiddelen. De subsidiërende instanties ver-eisen bij iedere missie de opmaak van referentietermen, een gedetailleerd programma en een degelijk missierapport na afloop. Deze documenten werden voor alle missies opgemaakt en zijn ter inzage.

– Gemeenschapsband met Al-Hoceima (Marokko) – sociale dimensie.

De meerderheid van de Marokkaanse gemeenschap in Sint-Niklaas is afkomstig uit de regio van Al-Hoceima. In 2004 werd Al-Hoceima getroffen door een zware aardbeving. Tal van Sint-Niklase organisaties hebben toen acties ondernomen om de inwoners van Al-Hoceima te helpen. Het stadsbestuur maakte een budget vrij voor noodhulp aan de getroffen personen. Gezien de band tussen beide steden is de idee ontstaan om verdere mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. De bedoeling van de-ze samenwerking is dat verschillende groepen uit beide steden betrokken raken en dat dit beide steden ten goede komt. Deze samenwerking kan een ideale manier zijn om meer dialoog tussen de gemeenschappen te creëren in Sint-Niklaas én in Al-Hoceima. Momenteel wordt samengewerkt rond de thema‟s jeugd en onderwijs. Het stadsbestuur speelt in deze samenwerking de rol van regisseur, dat wil zeggen dat het als link fungeert tussen de partnerorganisaties in beide steden en de samenwerking tussen alle partners coördineert. Vanuit deze rol neemt het stadsbestuur deel aan werkbezoeken naar Al-Hoceima. Bij iedere missie worden referentietermen en een programma opgemaakt. Na de missies wordt een rapport opgemaakt dat ter inzage is.

– Samenwerking met Suqian (China) – economische dimensie.

In oktober 2008 had een eerste missie plaats naar de stad Suqian, die was bedoeld om te peilen naar de economische uitwisselingsmogelijkheden tussen het Waasland en Suqian, de mogelijkheden tot ver-zustering tussen de steden Suqian en Sint-Niklaas, de uitwisselingsmogelijkheden op het vlak van on-derwijs en onderzoek, en de mogelijkheden tot onderzoek rond het kweken van het Belgisch-witblauw-rund in China. Tijdens een tegenbezoek, bij de Vredefeesten in september 2009, van een delegatie uit Suqian werd voorgesteld de samenwerking te formaliseren. De Sint-Niklase gemeenteraad besliste in zitting van 25 september 2009 unaniem om een intentieverklaring te onderschrijven tot verdere samen-werking op diverse terreinen zoals economie, handel, onderwijs, wetenschap, technologie, enzovoort. Partners in de samenwerking zijn het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas), KaHo Sint-Lieven en Voka. Het stadsbestuur neemt de rol op van facilitator en brengt de actoren samen, zowel hier als daar.

– Jumelages met Abingdon (Engeland), Colmar (Frankrijk), Gorinchem (Nederland), Lucca (Italië), Schongau (Duitsland) en kandidaat-zusterstad Tábor (Tsjechië) – morele dimensie.

In 1962 ondertekende de stad Sint-Niklaas de eerste jumelagepacten, waarmee zij haar steentje wou bijdragen tot de Europese eenmaking. Ondertussen is de tijdsgeest flink veranderd maar er wordt niet-temin voortdurend geprobeerd de bestaande jumelages nieuw leven in te blazen. De officiële missies zijn bedoeld om te netwerken, gegevens uit te wisselen en de uitwisseling van ambtenaren, scholen en verenigingen te faciliteren. De voorbije jaren ligt de klemtoon steeds meer op thematische uitwisselingen. Zo was „kinderarmoede‟ het thema van de conferentie in december 2010 in Sint-Niklaas.

Dat ook Tábor een kandidaat-zusterstad is, heeft te maken met het appel vanuit Oost- en Centraal-Europa waaraan Sint-Niklaas heeft willen beantwoorden. Momenteel wordt onderzocht of het tot een officiële verzustering kan komen.

– Ballonverzusteringen met Château-d‟Oex (Zwitserland) en Bristol (Engeland) – stadspromotionele dimensie.

Protocollaire bezoeken worden gebracht in het kader van de contacten met steden waar, net als in Sint-Niklaas, een lange ballonvaarttraditie heerst. In januari 2001 heeft de gemeenteraad deze contac-ten geofficialiseerd in een ballonjumelagepact.

– Oorlogsherdenkingen in Londen, Breda en Warschau – morele dimensie.

Protocollaire verplichtingen waar het stadsbestuur moeilijk onderuit kan zijn de jaarlijkse herdenking in Londen op uitnodiging van de Britse bevrijders (Royal Queen‟s Regiment) en in Breda omdat een aantal inwoners uit Breda tijdens een bombardement op 17 mei 1940 in Sint-Niklaas zijn omgekomen. De een-malige herdenking in Warschau in 2009 betrof de 65ste verjaardag van de bevrijding van Sint-Niklaas door Poolse troepen onder leiding van generaal Stanislaw Maczek.

– Inhoudelijke conferenties over uiteenlopende beleidsdomeinen.

Met het oog op de vorming van de ambtenaren is het geregeld nuttig dat zij deelnemen aan buiten-landse conferenties of in het buitenland op prospectie gaan. Het gaat om uiteenlopende beleidsdomei-nen zoals sport, musea, welzijn, duurzaamheid, enzovoort.

De schepen besluit dat binnenkort een nieuw convenant ontwikkelingssamenwerking 2012-2013 met de Vlaamse Gemeenschap zal worden gesloten. Aan de raad zal ook een beleidsnota rond internationale samenwerking worden voorgelegd.