Tag: volksraadpleging

Het woord is aan u

IMG_1858IMG_1859 1Rondom volgt sedert altijd al het leven in uw gemeente of stad. Op 14 oktober 2018 bepalen de gemeente-raadsverkiezingen dat leven in de komende jaren. We helpen u om goed geïnformeerd te in het stemhokje te komen en vragen een jaar lang belangrijke lokale spelers naar hun inzichten.

Wat vindt u de belangrijkste verwezenlijkingen van het huidige bestuur?

Door het afwerken van een aantal bestaande projecten en werven heeft het huidige bestuur vooral voor de continuïteit van het vorige beleid gezorgd. Daarnaast is er afgelopen jaren veel energie gestoken in interne stedelijke werking: de samenwerking Stad-OCMW, renovatie van stadsgebouwen… Maar de vraag is ofdat Sint-Niklaas en zijn bevolking dit momenteel echt nodig had.  Zo heeft bv de reorganisatie van de reinigingsdienst te weinig geleid tot een betere dienstverlening voor de mensen op vlak van (grof)vuilophaling en was hiervoor te weinig aandacht voor sociale correcties voor wie het in onze stad het moeilijk heeft.

Wat moeten de prioriteiten zijn van de volgende ploeg?

Ik ben zwaar geraakt en verontwaardigd door het recente fenomeen van ‘werkende’ armen en het groot aantal dagelijkse lege brooddozen van de schoolgaande jeugd in onze stad. Daarnaast ben ik bezorgd dat Sint-Niklaas in vergelijking met gelijkaardige centrumsteden op verschillende domeinen steeds lager scoort. Het was interessant om te weten wat Sint-Niklaas de afgelopen 800 jaar gedaan heeft. Maar ik wil vooral weten waar we binnen 50 jaar willen staan met onze stad.  De volgende ploeg moet daarom werk maken van een Sint-Niklaas waar iedereen een goed inkomen heeft, een succesvolle opleiding kan volgen en een betaalbare woning heeft. Dit met politici die vooral luisteren naar de behoeften van ál zijn inwoners en daarbij Sint-Niklaas en het Waasland een stem geven in Brussel en Antwerpen.

 Wat vindt u zo mooi aan uw stad?

Het mooist vind ik de mensen van Sint-Niklaas. In het begin wat afwachtend, maar daarna heel warm en in hun armen sluitend. Nu ik vandaag in Brussel werk, mis ik vooral die. Het is dan ook jammer dat volgens de Vlaamse stadsmonitor de tevredenheid over onze stad, onze deelgemeenten en onze buurten de afgelopen 6 jaar is afgenomen. Het zou goed zijn dat de bevolking terug wat meer tevreden kan zijn en zich gewaardeerd voelt. Als stad moeten we meer dankbaar zijn en meer ondersteuning bieden aan de ondernemers, leerkrachten, artiesten, vrijwilligers…

Privatiseren is beleidsmatig paniekvoetbal en een vorm van barslecht bestuur.

Op 13 september vond er op vraag van de oppositie een bijkomende gemeenteraad plaats over de uitslag van de gemeentelijke volksraadpleging van 1 september 2013. En de beslissing van college van burgemeester en schepenen om de resultaten van een geldige volksraadpleging te negeren.

Interpellatie  gemeenteraad 13 september 2013.

De laatste dagen is er gegoocheld met cijfers van de opkomst van de volksraadpleging. De kern van de zaak is dat ongeveer 8.800 vonden dat de reinigingsdienst niet moest geprivatiseerd worden.          Dit toont aan dat het debat op zijn minst moet heropend worden. SOS 2012 is in principe niet tegen uitbesteding, maar die moet wel beoordeeld worden op 4 punten: nl. kostprijs, tijd, kwaliteit en doelstellingen en vooral eerst een kerntakendebat.

Tot vandaag is het kerntakevolksraadplegingndebat nog niet gevoerd in de gemeenteraad en daarom is het voor ons totaal onmogelijk om te beslissen ofdat de reinigingsdienst of een andere dienst moet uitbesteed worden ofwel naar de intercommunales, ofwel naar de  sociale economie ofwel naar de privé.  De manier waarop dit schepencollege omgaat met zijn personeel en bevolking getuigd van een onwaarschijnlijke arrogantie.

Dat jullie geen rekening houden met de mening van de gemeenteraad dat wisten we al, maar spuwen in het aangezicht van bijna 1000 mensen is een andere zaak.  Zo was ik afgelopen maandag samen met een aantal mensen van de administratie op een seminarie rond strategisch bezuinigen. En daar werd Sint-Niklaas aangehaald als slechte voorbeeld. .  Twee weken geleden zei ik nog in deze gemeenteraad dat de voorbereiding inclusief de datum van de volksraadpleging een gemiste kans was voor de lokale democratie. Vandaag kan ik alleen maar vaststellen dat de volksraadpleging een schande is voor Sint-Niklaas. En zo werd een hoogdag van de democratie, een nachtmerrie voor de burger.

Volgens het stadsbestuur is de privatisering van de reinigingsdienst een noodzakelijke besparingsmaatregel waarvoor geen alternatief bestaat. Dat er geen alternatief bestaat, is politieke nonsens. Mits wat politieke wil en moed is er altijd een alternatief te bedenken. Bijvoorbeeld besparen op feestelijkheden en kermissen, Een beetje vuurwerk minder, privé-organisatoren laten betalen voor de vuilnisophaling na activiteiten, een efficiënter parkeerbeleid…

En als je wil blijven vasthouden aan het idee dat er geen alternatief is, stap dan uit de politiek. Want de onmogelijkheid van een alternatief wijst op de overbodigheid van de politiek: als er geen beleidskeuzes meer dienen gemaakt te worden dan dient politiek tot niets.  En kunnen ambtenaren de stad runnen.

Er van uitgaande dat er dus altijd een alternatief is, dient de vraag gesteld te worden of privatisering een goede besparingsmaatregel is. Het antwoord hierop luidt: nee. Voor alle betrokkenen in kwestie – de burgers, de werknemers, de overheid en de democrativolksraadpleging5sche politiek in het algemeen – is in dit geval  privatisering geen goede maatregel:

Voor de burgers: privatisering leidt doorgaans tot slechtere dienstverlening naar de burger toe. Er is een vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening en doorgaans wordt die dienstverlening ook op termijn duurder voor de burger. Dit vanwege het feit dat privatisering vaak leidt tot het vestigen van een reëel monopolie of oligopolie met de ‘vrije markt’ als ideologisch schaamlapje

Voor de werknemers: werknemers in geprivatiseerde diensten moeten zich doorgaans meer flexibel opstellen. Dit betekent: meer werkdruk, slechtere werkcondities en minder tewerkstelling. In ieder geval vervalt de rol van overheid als schepper van duurzame en sociale jobs wanneer publieke diensten geprivatiseerd worden. Met andere woorden: werknemers zijn slechter af.

Voor de overheid: privatisering kan op kortere termijn de balans in evenwicht brengen maar op langere termijn kost het doorgaans meer aan de overheid. De slechtere dienstverlening en de slechtere condities van werknemers (met bijhorende werkloosheid) dient immers opgevangen te worden door de overheid. Daarmee samenhangend: in belangrijke mate dient privatisering gezien te worden als de oorzaak van de crisis waarin we nu verzeild zijn geraakt. Het is nogal vreemd om dan de oorzaak als oplossing te zien. Ik hoef het verhaal over de riolen van Sint-Niklaas denk ik niet opnieuw te vertellen.

Voor de democratie: privatisering is een aanslag op de democratie. Wat publiek goed is, wordt verkwanseld aan een netwerk van privé-actoren waardoor de democratische controle en algemene transparantie van de dienstverlening er drastisch op achteruitgaat. De politiek verbergt zich achter de privé en de privé achter de politiek en de burger die voelt zich van iedere macht verstoken.

Deze zaken zijn niet uitgevonden. Lees de studies over wat de politiek van privatiseringen ons tot hiertoe heeft opgebracht. Privatisering werk niet! Zo eenvoudig is het! Het is beleidsmatig paniekvoetbal en om hoger vermelde redenen een vorm van barslecht bestuur.

Maar bovenal kan men zich de vraag stellen waarom sociaal-democraten, socialisten en groenen een dergelijke privatiseringspolitiek door dik en dun willen verdedigenvolksraadpleging3. Er is immers niets sociaals en niets democratisch aan een politiek van privatisering en het negeren van een volksraadpleging. Het druist in tegen de fundamentele beginselen van de sociaal-democratie  en de groene beweging en betekent een complete afbreuk van wat de sociale democratie en de groene beweging doorheen de twintigste eeuw wist te realiseren. Het siert de vakbonden dan ook dat ze in dit dossier – dat als een symbooldossier moet beschouwd worden: het gaat om méér dan die reinigingsdienst – aan de alarmbel hebben getrokken. Het siert ook de burgers van Sint-Niklaas dat ze de moed hebben gehad om dit broodnodig debat te voeren en op de agenda te plaatsen. Maar het betekent een absolute schandvlek op het al reeds bevuilde blazoen van partijen als sp.a en groen die – God moge weten waarom – weigeren de kant van de vakbeweging en de progressieve burgers te kiezen. Zeker nu, middels het referendum, deze kans om aansluiting te vinden bij de natuurlijke bondgenoten, hen op een presenteerblaadje wordt aangeboden.

Democratie bij het huisvuil?

Meer dan 10.000 inwoners van Sint-Niklaas lieten zondag hun stem horen tijdens de volksraadpleging over de privatisering van de huisvuilophaling in hun stad. In hun stem weerklonk een levende democratie, waarin actieve en geïnformeerde burgers van hun overheid een responsieve houding verwachten. Groot is dan ook de ontzetting nu het stadsbestuur koudweg heeft besloten om de uitslag van het referendum te negeren. Opvallend aan deze beslissing is de volmondige instemming van linkse partijen sp.a en Groen. De cynische wijze waarop de socialisten en groenen hun eigen principes te grabbel gooien doet tot ver buiten de stadsgrenzen vragen rijzen. De overwinnaars van het referendum hebben nochtans overschot van gelijk. Van de privatisering van openbare diensten valt weinig goeds te verwachten. Wat zijn de plechtige beloften over jobbehoud over enkele jaren nog waard? Het lot van de ‘mannen van de vuilkar’ is jammer genoeg illustratief voor de manier waarop ons politiek bestel met de verzuchtingen van een groeiend aantal mensen omgaat. De kleine spaarders, armen, werklozen, vluchtelingen zijn in de ogen van menig politicus niet meer dan het restproduct van onze welvaart-samenleving, die zij liefst overlaten aan gespecialiseerde (en steeds vaker geprivatiseerde) instanties. De hardvochtigheid van het Sint-Niklaase stadsbestuur spreekt boekdelen over de huidige stand van onze politiek. Van de rechtse coalitiepartner kan je een dergelijke houding nog begrijpen. Maar stilaan begin ik mij af te vragen of mijn partij het nog wel kan, een ondubbelzinnig progressief standpunt innemen wanneer het echt moet.

Dries Goedertier is gemeenteraadslid voor sp.a in het Oost-Vlaamse Zwalm
De Morgen.

“Wil het college vijf jaar oorlog?”

De oppositiepartijen verzetten zich fel tegen de beslissing van de meerderheid om de uitslag van het referendum

Cartoon uit de Standaard.
Cartoon uit de Standaard.

naast zich neer te leggen. Ze willen een extra gemeenteraadszitting bijeenroepen. De vakbonden reageren kalm en beginnen pas vandaag opnieuw te overleggen over eventuele acties.

Iets meer dan 10.500 kiesgerechtigde Sint-Niklazenaren brachten zondag hun stem uit, omgerekend een opkomst van 17 procent. De ruime meerderheid stemde tegen de reorganisatie van de stedelijke reinigingsdienst. Dat meer dan 80 procent van d

e Sint-Niklazenaren niet is gaan stemmen, was voor het stadsbestuur een signaal om de besparingsplannen niet te hertekenen.

De oppositie reageerde van meet af aan furieus en dringt nu aan op een bijkomende gemeenteraadszitting met slechts een punt op de agenda: het besparingsbeleid.

“Het getuigt van een verregaande arrogantie van N-VA om uit de opkomstcijfers te besluiten dat de 85 procent thuisblijvers vertrouwen heeft in het besparingsbeleid van de stad. Uit moedeloosheid, onverschilligheid of onmogelijkheid om te gaan stemmen, kan je geen steun aan het beleid afleiden”, zegt CD&Vvoorzitter Johan Uytdenhouwen.

 Kloof tussen woord en daad

“Dit bestuur heeft de mond vol van participatie en inspraak, maar vandaag is pijnlijk duidelijk dat er een enorme kloof bestaat tussen woord en daad”, vindt ook Lieve Van Daele. “Tot voor kort had Sint- Niklaas een goede traditie van sociaal overleg gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Dat vertrouwen is nu zwaar geschonden.”

Buitenspel

Open Vld-fractievoorzitter Ine Somers vindt dat het stadsbestuur eerst in dialoog had moeten gaan met de verschillende actoren alvorens zijn beslissing kenbaar te maken. “Het stadsbestuur deed niet eens de moeite daarover in het schepencollege te debatteren en zette op deze manier ook de gemeenteraad buitenspel.

Nog erger was de schok voor het personeel van de reinigingsdienst en de vakbonden, die botweg met deze beslissing werden geconfronteerd op een persconferentie. We vrezen dat door de houding van dit stadsbestuur  Sint-niklaas  nog meer referenda boven het hoofd hangen.”

SOS-2012 spreekt zelfs van een oorlogsverklaring. “Mijn eerste reactie was opluchting, over de grote opkomst, maar dat sloeg al snel om in verontwaardiging”, sneert Wouter Van Bellingen. “Het bestuur heeft de mensen in het gezicht gespuwd. De democratie van de stad staat op het spel. De meerderheid is blijkbaar uit op vijf jaar oorlog.”

Ook Frans Wymeersch van Vlaams Belang ondertekende de aanvraag voor een extra gemeenteraad. “Ik kan nog altijd niet geloven hoe schepen Christel Geerts draaide als de wind.

In De zevende dag (op Eén, red.) beweerde ze dat het stadsbestuur rekening zou houden met de uitslag. Vijf uur later bewees ze het tegendeel. Dit hypothekeert het sociaal overleg.”

De vakbonden zijn blij met de steun van de oppositie. “Dit is gerechtigheid”, vindt Diane Van Cauter van ACV. “Vanaf vandaag gaan we ons opnieuw beraden over mogelijke acties.”

Concentra, SOPY