Tag: Tambacounda

Senegalese jongeren op bezoek.

Vzw Dwagulu Dekkente uit SintNiklaas organiseert al sedert 1998 inleefreizen van en naar Burkina Faso en Senegal. Acht Senegalese jongeren werden, samen met de organisatoren, de gastgezinnen en de jongeren die vorig jaar op inleefreis naar Senegal gingen, ontvangen in het stadhuis.

Nieuwsblad, PVL

Glokalisering: Visie op internationale samenwerking voor steden en gemeenten.

Uittreksel GR 24 juni 2011.

Buitenlandse activiteiten.

Spreker stelt vast dat uit het door hem gevraagde en door de stadsdiensten bezorgde overzicht van de internationale werkbezoeken van afgevaardigden van het stadsbestuur in de periode 2007-2011, voor een totale kostprijs van circa 50.000 EUR, blijkt dat ongeveer de helft daarvan werd uitgegeven aan werkbezoeken van één bepaalde schepen. Hij stelt zich vragen bij de return van de missies die door de betrokken schepen werden volbracht en vraagt zich af of dergelijke missies wel tot de taken van een stad behoren.

Schepen Wouter VAN BELLINGEN (SOS 2012) legt uit dat 20.000 EUR van het totaal bedrag van circa 50.000 EUR werd betaald met middelen van de Vlaamse en de federale overheid. Hij wijst op de toenemende internationalisering van de samenleving en op de belangrijke rol die de gemeenten daarin moeten vervullen. Ook de lokale overheden worden immers geconfronteerd met het effect van de internationalisering op het dagelijks leven. In dit verband kan ook worden gesproken van glokalisering, ingevolge de gelijktijdigheid van globalisering en versterking van het lokale niveau.

Bijna alle gemeenten in Vlaanderen onderhouden steeds meer sociale contacten, ook met buitenlandse gemeenten. De buitenlandmissies van het stadsbestuur kunnen worden onderverdeeld in 7 categorieën:

Stedenband met Tambacounda (Senegal) – bestuurskrachtversterkende dimensie.

De missies naar Tambacounda zijn noodzakelijk om de 2 samenwerkingsdomeinen – afvalbeleid en burgerlijke stand – ter plaatse te evalueren en bij te sturen. Tijdens deze missies worden bovendien de ac-tieplannen per jaar opgemaakt en wordt de stand van zaken besproken. Beide samenwerkingsdomeinen worden ondersteund met Vlaamse en federale subsidiemiddelen. De subsidiërende instanties ver-eisen bij iedere missie de opmaak van referentietermen, een gedetailleerd programma en een degelijk missierapport na afloop. Deze documenten werden voor alle missies opgemaakt en zijn ter inzage.

– Gemeenschapsband met Al-Hoceima (Marokko) – sociale dimensie.

De meerderheid van de Marokkaanse gemeenschap in Sint-Niklaas is afkomstig uit de regio van Al-Hoceima. In 2004 werd Al-Hoceima getroffen door een zware aardbeving. Tal van Sint-Niklase organisaties hebben toen acties ondernomen om de inwoners van Al-Hoceima te helpen. Het stadsbestuur maakte een budget vrij voor noodhulp aan de getroffen personen. Gezien de band tussen beide steden is de idee ontstaan om verdere mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. De bedoeling van de-ze samenwerking is dat verschillende groepen uit beide steden betrokken raken en dat dit beide steden ten goede komt. Deze samenwerking kan een ideale manier zijn om meer dialoog tussen de gemeenschappen te creëren in Sint-Niklaas én in Al-Hoceima. Momenteel wordt samengewerkt rond de thema‟s jeugd en onderwijs. Het stadsbestuur speelt in deze samenwerking de rol van regisseur, dat wil zeggen dat het als link fungeert tussen de partnerorganisaties in beide steden en de samenwerking tussen alle partners coördineert. Vanuit deze rol neemt het stadsbestuur deel aan werkbezoeken naar Al-Hoceima. Bij iedere missie worden referentietermen en een programma opgemaakt. Na de missies wordt een rapport opgemaakt dat ter inzage is.

– Samenwerking met Suqian (China) – economische dimensie.

In oktober 2008 had een eerste missie plaats naar de stad Suqian, die was bedoeld om te peilen naar de economische uitwisselingsmogelijkheden tussen het Waasland en Suqian, de mogelijkheden tot ver-zustering tussen de steden Suqian en Sint-Niklaas, de uitwisselingsmogelijkheden op het vlak van on-derwijs en onderzoek, en de mogelijkheden tot onderzoek rond het kweken van het Belgisch-witblauw-rund in China. Tijdens een tegenbezoek, bij de Vredefeesten in september 2009, van een delegatie uit Suqian werd voorgesteld de samenwerking te formaliseren. De Sint-Niklase gemeenteraad besliste in zitting van 25 september 2009 unaniem om een intentieverklaring te onderschrijven tot verdere samen-werking op diverse terreinen zoals economie, handel, onderwijs, wetenschap, technologie, enzovoort. Partners in de samenwerking zijn het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas), KaHo Sint-Lieven en Voka. Het stadsbestuur neemt de rol op van facilitator en brengt de actoren samen, zowel hier als daar.

– Jumelages met Abingdon (Engeland), Colmar (Frankrijk), Gorinchem (Nederland), Lucca (Italië), Schongau (Duitsland) en kandidaat-zusterstad Tábor (Tsjechië) – morele dimensie.

In 1962 ondertekende de stad Sint-Niklaas de eerste jumelagepacten, waarmee zij haar steentje wou bijdragen tot de Europese eenmaking. Ondertussen is de tijdsgeest flink veranderd maar er wordt niet-temin voortdurend geprobeerd de bestaande jumelages nieuw leven in te blazen. De officiële missies zijn bedoeld om te netwerken, gegevens uit te wisselen en de uitwisseling van ambtenaren, scholen en verenigingen te faciliteren. De voorbije jaren ligt de klemtoon steeds meer op thematische uitwisselingen. Zo was „kinderarmoede‟ het thema van de conferentie in december 2010 in Sint-Niklaas.

Dat ook Tábor een kandidaat-zusterstad is, heeft te maken met het appel vanuit Oost- en Centraal-Europa waaraan Sint-Niklaas heeft willen beantwoorden. Momenteel wordt onderzocht of het tot een officiële verzustering kan komen.

– Ballonverzusteringen met Château-d‟Oex (Zwitserland) en Bristol (Engeland) – stadspromotionele dimensie.

Protocollaire bezoeken worden gebracht in het kader van de contacten met steden waar, net als in Sint-Niklaas, een lange ballonvaarttraditie heerst. In januari 2001 heeft de gemeenteraad deze contac-ten geofficialiseerd in een ballonjumelagepact.

– Oorlogsherdenkingen in Londen, Breda en Warschau – morele dimensie.

Protocollaire verplichtingen waar het stadsbestuur moeilijk onderuit kan zijn de jaarlijkse herdenking in Londen op uitnodiging van de Britse bevrijders (Royal Queen‟s Regiment) en in Breda omdat een aantal inwoners uit Breda tijdens een bombardement op 17 mei 1940 in Sint-Niklaas zijn omgekomen. De een-malige herdenking in Warschau in 2009 betrof de 65ste verjaardag van de bevrijding van Sint-Niklaas door Poolse troepen onder leiding van generaal Stanislaw Maczek.

– Inhoudelijke conferenties over uiteenlopende beleidsdomeinen.

Met het oog op de vorming van de ambtenaren is het geregeld nuttig dat zij deelnemen aan buiten-landse conferenties of in het buitenland op prospectie gaan. Het gaat om uiteenlopende beleidsdomei-nen zoals sport, musea, welzijn, duurzaamheid, enzovoort.

De schepen besluit dat binnenkort een nieuw convenant ontwikkelingssamenwerking 2012-2013 met de Vlaamse Gemeenschap zal worden gesloten. Aan de raad zal ook een beleidsnota rond internationale samenwerking worden voorgelegd.

Van Bellingen meest naar buitenland.

De afgelopen bestuursperiode (2007-2012) hebben schepenen en stadspersoneelsleden van Sint-Niklaas in totaal 65 buitenlandse reizen gemaakt. Dat heeft de stad 41.344 euro gekost. Koploper is schepen van Internationale Samenwerking Wouter Van Bellingen (SOS-2012), met elf buitenlandse trips. Er komt kritiek dat het wat minder mag, maar burgemeester Christel Geerts (sp.a), die zelf geen énkele reis maakte, sust. “De stad is allerminst een reisbureau.”

De totale kostprijs van de 65 reizen ligt eigenlijk nog iets hoger, op 63.621 euro om precies te zijn, maar een aantal reizen is betaald via Europese, federale of Vlaamse programma’s, zoals de reizen naar Tambacounda in Senegal, waar Sint-Niklaas een partnerband mee heeft. Zo komt het totale prijskaartje voor de stad op ‘maar’ 41.344 euro. Van de 65 reizen werden er 29 gemaakt door stadspersoneelsleden in het kader van hun opdracht. 18 verplaatsingen gebeurden als protocollaire aanwezigheid vanuit het stadsbestuur voor herdenkingsplechtigheden en de verzustering. Van de overige 18 reizen ging het in zeven gevallen om verplaatsingen met subsidies van een hogere overheid.

Kroon

Het is niet verwonderlijk dat Wouter Van Bellingen (SOS-2012) de kroon spant wat betreft het aantal reizen. Hij is immers bevoegd voor jumelages, buitenlandse contacten en ontwikkelingssamenwerking. Van Bellingen heeft er in totaal elf reizen op zitten, onder meer naar de Sint-Niklase zustersteden Abingdon (Engeland) en Schongau (Duitsland), twee keer naar Tambacounda (Senegal), naar Suqian (China), Las Vegas (VS), Lissabon (Portugal) en Al Hoceima (Marokko). Op de tweede plaats staat gemeenteraadsvoorzitter Jo De Cuyper (CD&V) met acht reizen, vooral voor protocollaire aanwezigheden in Londen en Tabor (Tsjechië). Daarna komen – beiden met vijf reizen – schepen Ben Van Eynde (CD&V) en oud-schepen Urbain Vercauteren (sp.a). De andere Sint-Niklase schepenen maakten enkele reizen naar de ballonevenementen in Château d’Oex (Zwitserland) en Bristol (Engeland). Volgens CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer is de voorbije legislaturen het aantal reizen wel alsmaar gestegen. “Dat er buitenlandse reizen worden georganiseerd, is volstrekt normaal. Maar als er zorgen zijn over de financiële toestand van de stad, zouden sommigen wat kritischer mogen zijn”, klink het.

Naar verluidt zouden er vragen worden gesteld bij onder meer de reis van Wouter Van Bellingen naar de ‘National Conference of Black Mayors’ in Las Vegas, dat de stad 1.000 euro kostte. “Ik was daar als gastspreker uitgenodigd om toe te lichten hoe wij in Sint-Niklaas ons internationaal beleid aanpakken”, reageert Van Bellingen. “Ik ben daar maar vijf dagen geweest, hoewel het congres tien dagen duurde. Bovendien is de helft van de kosten door de organisatie betaald. Dat congres was heel nuttig en ik heb daar veel van opgestoken om hier het beleid in Sint-Niklaas verder vorm te geven. We overdrijven niet in onze missies. Ik weiger ook vele aanbiedingen voor conferenties. De voorbije twee jaar ben ik alleen maar naar een congres over fietsbeleid in Nederland geweest.”

Meerwaarde

Burgemeester Christel Geerts (sp.a) benadrukt dat de reizen telkens kritisch worden bekeken. “Ikzelf blijf liever in Sint-Niklaas, maar wie wél eens een reis maakt, doet niks verkeerd als het doel en de meerwaarde zijn aangetoond. Als je een verzustering hebt met Europese steden, moet je die ook onderhouden. We zijn ook blij als er een delegatie uit de zustersteden op de Vredefeesten is. We hoeven niet kritischer te zijn. De stad is allerminst een reisbureau.”

JV, HLN

Stad helpt Tambacounda met afvalbeleid.

Het stadsbestuur geeft ook dit jaar een groot bedrag aan de stad Tambacounda in Senegal. In het kader van de uitbouw van het afvalbeleid van Tambacounda maakt Sint-Niklaas 37.700 euro over. De Wase hoofdstad heeft met Tambacounda een stedenband sinds 2003. De samenwerking draait rond twee thema’s: burgerlijke stand en afvalbeleid. Het stadsbestuur stuurde vorige zomer nog haar duurzaamheidsambtenaar op missie naar het West-Afrikaanse land. Ze begeleidde in Tambacounda een afvalproject. De afvalophaling op en rond het marktplein blijkt daar een groot probleem. Er werd intussen ook een composteerproject opgestart. Tambacounda is een stad met ongeveer 80.000 inwoners in Senegal, op 465 km van de hoofdstad Dakar.

JVS, HLN

Bevrijde Wereld verhuist naar vroegere textielfabriek.

De ngo Bevrijde Wereld is verhuisd van de Nieuwstraat naar een grotere uitvalsbasis in de Mercatorstraat. Wat ooit een oude textielfabriek was, hebben ze nu met de hulp van vrijwilligers omgebouwd tot kantoorruimtes en een inleefatelier voor kinderen. Het pand in de Nieuwstraat is inmiddels ook al verkocht. Bevrijde Wereld neemt zijn intrek in een vroegere breigoedfabriek, waar ook het ABVV nog jarenlang stempelgelden uitbetaalde.

900 vierkante meter

Bevrijde Wereld beschikt er over 900 vierkante meter vloeroppervlakte, tweemaal zoveel als vroeger. De hele administratie is ondertussen gesetteld in de Mercatorstraat. Nu wordt er volop gewerkt aan de inkleding van het nieuwe inleefatelier waar eind april opnieuw ateliers zullen doorgaan. “Jaarlijks komen er zo’n 1.500 kinderen naar onze ateliers om er kennis te maken met het leven in Gambia en Senegal. Vanuit hetzelfde gebouw werkt Bevrijde Wereld aan een betere en duurzame toegang tot voedsel en water voor 250.000 boeren in Bolivia, West-Afrika en de Filippijnen”, schetst coördinator Marc Joolen. De verhuisoperatie van Bevrijde Wereld werd mogelijk dankzij een renteloze lening van 235.000 euro van de stad Sint-Niklaas.

JVS, HLN