Archief

Posts Tagged ‘siquan’

Glokalisering: Visie op internationale samenwerking voor steden en gemeenten.

Uittreksel GR 24 juni 2011.

Buitenlandse activiteiten.

Spreker stelt vast dat uit het door hem gevraagde en door de stadsdiensten bezorgde overzicht van de internationale werkbezoeken van afgevaardigden van het stadsbestuur in de periode 2007-2011, voor een totale kostprijs van circa 50.000 EUR, blijkt dat ongeveer de helft daarvan werd uitgegeven aan werkbezoeken van één bepaalde schepen. Hij stelt zich vragen bij de return van de missies die door de betrokken schepen werden volbracht en vraagt zich af of dergelijke missies wel tot de taken van een stad behoren.

Schepen Wouter VAN BELLINGEN (SOS 2012) legt uit dat 20.000 EUR van het totaal bedrag van circa 50.000 EUR werd betaald met middelen van de Vlaamse en de federale overheid. Hij wijst op de toenemende internationalisering van de samenleving en op de belangrijke rol die de gemeenten daarin moeten vervullen. Ook de lokale overheden worden immers geconfronteerd met het effect van de internationalisering op het dagelijks leven. In dit verband kan ook worden gesproken van glokalisering, ingevolge de gelijktijdigheid van globalisering en versterking van het lokale niveau.

Bijna alle gemeenten in Vlaanderen onderhouden steeds meer sociale contacten, ook met buitenlandse gemeenten. De buitenlandmissies van het stadsbestuur kunnen worden onderverdeeld in 7 categorieën:

Stedenband met Tambacounda (Senegal) – bestuurskrachtversterkende dimensie.

De missies naar Tambacounda zijn noodzakelijk om de 2 samenwerkingsdomeinen – afvalbeleid en burgerlijke stand – ter plaatse te evalueren en bij te sturen. Tijdens deze missies worden bovendien de ac-tieplannen per jaar opgemaakt en wordt de stand van zaken besproken. Beide samenwerkingsdomeinen worden ondersteund met Vlaamse en federale subsidiemiddelen. De subsidiërende instanties ver-eisen bij iedere missie de opmaak van referentietermen, een gedetailleerd programma en een degelijk missierapport na afloop. Deze documenten werden voor alle missies opgemaakt en zijn ter inzage.

– Gemeenschapsband met Al-Hoceima (Marokko) – sociale dimensie.

De meerderheid van de Marokkaanse gemeenschap in Sint-Niklaas is afkomstig uit de regio van Al-Hoceima. In 2004 werd Al-Hoceima getroffen door een zware aardbeving. Tal van Sint-Niklase organisaties hebben toen acties ondernomen om de inwoners van Al-Hoceima te helpen. Het stadsbestuur maakte een budget vrij voor noodhulp aan de getroffen personen. Gezien de band tussen beide steden is de idee ontstaan om verdere mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. De bedoeling van de-ze samenwerking is dat verschillende groepen uit beide steden betrokken raken en dat dit beide steden ten goede komt. Deze samenwerking kan een ideale manier zijn om meer dialoog tussen de gemeenschappen te creëren in Sint-Niklaas én in Al-Hoceima. Momenteel wordt samengewerkt rond de thema‟s jeugd en onderwijs. Het stadsbestuur speelt in deze samenwerking de rol van regisseur, dat wil zeggen dat het als link fungeert tussen de partnerorganisaties in beide steden en de samenwerking tussen alle partners coördineert. Vanuit deze rol neemt het stadsbestuur deel aan werkbezoeken naar Al-Hoceima. Bij iedere missie worden referentietermen en een programma opgemaakt. Na de missies wordt een rapport opgemaakt dat ter inzage is.

– Samenwerking met Suqian (China) – economische dimensie.

In oktober 2008 had een eerste missie plaats naar de stad Suqian, die was bedoeld om te peilen naar de economische uitwisselingsmogelijkheden tussen het Waasland en Suqian, de mogelijkheden tot ver-zustering tussen de steden Suqian en Sint-Niklaas, de uitwisselingsmogelijkheden op het vlak van on-derwijs en onderzoek, en de mogelijkheden tot onderzoek rond het kweken van het Belgisch-witblauw-rund in China. Tijdens een tegenbezoek, bij de Vredefeesten in september 2009, van een delegatie uit Suqian werd voorgesteld de samenwerking te formaliseren. De Sint-Niklase gemeenteraad besliste in zitting van 25 september 2009 unaniem om een intentieverklaring te onderschrijven tot verdere samen-werking op diverse terreinen zoals economie, handel, onderwijs, wetenschap, technologie, enzovoort. Partners in de samenwerking zijn het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas), KaHo Sint-Lieven en Voka. Het stadsbestuur neemt de rol op van facilitator en brengt de actoren samen, zowel hier als daar.

– Jumelages met Abingdon (Engeland), Colmar (Frankrijk), Gorinchem (Nederland), Lucca (Italië), Schongau (Duitsland) en kandidaat-zusterstad Tábor (Tsjechië) – morele dimensie.

In 1962 ondertekende de stad Sint-Niklaas de eerste jumelagepacten, waarmee zij haar steentje wou bijdragen tot de Europese eenmaking. Ondertussen is de tijdsgeest flink veranderd maar er wordt niet-temin voortdurend geprobeerd de bestaande jumelages nieuw leven in te blazen. De officiële missies zijn bedoeld om te netwerken, gegevens uit te wisselen en de uitwisseling van ambtenaren, scholen en verenigingen te faciliteren. De voorbije jaren ligt de klemtoon steeds meer op thematische uitwisselingen. Zo was „kinderarmoede‟ het thema van de conferentie in december 2010 in Sint-Niklaas.

Dat ook Tábor een kandidaat-zusterstad is, heeft te maken met het appel vanuit Oost- en Centraal-Europa waaraan Sint-Niklaas heeft willen beantwoorden. Momenteel wordt onderzocht of het tot een officiële verzustering kan komen.

– Ballonverzusteringen met Château-d‟Oex (Zwitserland) en Bristol (Engeland) – stadspromotionele dimensie.

Protocollaire bezoeken worden gebracht in het kader van de contacten met steden waar, net als in Sint-Niklaas, een lange ballonvaarttraditie heerst. In januari 2001 heeft de gemeenteraad deze contac-ten geofficialiseerd in een ballonjumelagepact.

– Oorlogsherdenkingen in Londen, Breda en Warschau – morele dimensie.

Protocollaire verplichtingen waar het stadsbestuur moeilijk onderuit kan zijn de jaarlijkse herdenking in Londen op uitnodiging van de Britse bevrijders (Royal Queen‟s Regiment) en in Breda omdat een aantal inwoners uit Breda tijdens een bombardement op 17 mei 1940 in Sint-Niklaas zijn omgekomen. De een-malige herdenking in Warschau in 2009 betrof de 65ste verjaardag van de bevrijding van Sint-Niklaas door Poolse troepen onder leiding van generaal Stanislaw Maczek.

– Inhoudelijke conferenties over uiteenlopende beleidsdomeinen.

Met het oog op de vorming van de ambtenaren is het geregeld nuttig dat zij deelnemen aan buiten-landse conferenties of in het buitenland op prospectie gaan. Het gaat om uiteenlopende beleidsdomei-nen zoals sport, musea, welzijn, duurzaamheid, enzovoort.

De schepen besluit dat binnenkort een nieuw convenant ontwikkelingssamenwerking 2012-2013 met de Vlaamse Gemeenschap zal worden gesloten. Aan de raad zal ook een beleidsnota rond internationale samenwerking worden voorgelegd.

Van Bellingen meest naar buitenland.

De afgelopen bestuursperiode (2007-2012) hebben schepenen en stadspersoneelsleden van Sint-Niklaas in totaal 65 buitenlandse reizen gemaakt. Dat heeft de stad 41.344 euro gekost. Koploper is schepen van Internationale Samenwerking Wouter Van Bellingen (SOS-2012), met elf buitenlandse trips. Er komt kritiek dat het wat minder mag, maar burgemeester Christel Geerts (sp.a), die zelf geen énkele reis maakte, sust. “De stad is allerminst een reisbureau.”

De totale kostprijs van de 65 reizen ligt eigenlijk nog iets hoger, op 63.621 euro om precies te zijn, maar een aantal reizen is betaald via Europese, federale of Vlaamse programma’s, zoals de reizen naar Tambacounda in Senegal, waar Sint-Niklaas een partnerband mee heeft. Zo komt het totale prijskaartje voor de stad op ‘maar’ 41.344 euro. Van de 65 reizen werden er 29 gemaakt door stadspersoneelsleden in het kader van hun opdracht. 18 verplaatsingen gebeurden als protocollaire aanwezigheid vanuit het stadsbestuur voor herdenkingsplechtigheden en de verzustering. Van de overige 18 reizen ging het in zeven gevallen om verplaatsingen met subsidies van een hogere overheid.

Kroon

Het is niet verwonderlijk dat Wouter Van Bellingen (SOS-2012) de kroon spant wat betreft het aantal reizen. Hij is immers bevoegd voor jumelages, buitenlandse contacten en ontwikkelingssamenwerking. Van Bellingen heeft er in totaal elf reizen op zitten, onder meer naar de Sint-Niklase zustersteden Abingdon (Engeland) en Schongau (Duitsland), twee keer naar Tambacounda (Senegal), naar Suqian (China), Las Vegas (VS), Lissabon (Portugal) en Al Hoceima (Marokko). Op de tweede plaats staat gemeenteraadsvoorzitter Jo De Cuyper (CD&V) met acht reizen, vooral voor protocollaire aanwezigheden in Londen en Tabor (Tsjechië). Daarna komen – beiden met vijf reizen – schepen Ben Van Eynde (CD&V) en oud-schepen Urbain Vercauteren (sp.a). De andere Sint-Niklase schepenen maakten enkele reizen naar de ballonevenementen in Château d’Oex (Zwitserland) en Bristol (Engeland). Volgens CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer is de voorbije legislaturen het aantal reizen wel alsmaar gestegen. “Dat er buitenlandse reizen worden georganiseerd, is volstrekt normaal. Maar als er zorgen zijn over de financiële toestand van de stad, zouden sommigen wat kritischer mogen zijn”, klink het.

Naar verluidt zouden er vragen worden gesteld bij onder meer de reis van Wouter Van Bellingen naar de ‘National Conference of Black Mayors’ in Las Vegas, dat de stad 1.000 euro kostte. “Ik was daar als gastspreker uitgenodigd om toe te lichten hoe wij in Sint-Niklaas ons internationaal beleid aanpakken”, reageert Van Bellingen. “Ik ben daar maar vijf dagen geweest, hoewel het congres tien dagen duurde. Bovendien is de helft van de kosten door de organisatie betaald. Dat congres was heel nuttig en ik heb daar veel van opgestoken om hier het beleid in Sint-Niklaas verder vorm te geven. We overdrijven niet in onze missies. Ik weiger ook vele aanbiedingen voor conferenties. De voorbije twee jaar ben ik alleen maar naar een congres over fietsbeleid in Nederland geweest.”

Meerwaarde

Burgemeester Christel Geerts (sp.a) benadrukt dat de reizen telkens kritisch worden bekeken. “Ikzelf blijf liever in Sint-Niklaas, maar wie wél eens een reis maakt, doet niks verkeerd als het doel en de meerwaarde zijn aangetoond. Als je een verzustering hebt met Europese steden, moet je die ook onderhouden. We zijn ook blij als er een delegatie uit de zustersteden op de Vredefeesten is. We hoeven niet kritischer te zijn. De stad is allerminst een reisbureau.”

JV, HLN

Bedrijfsleiders niet naar China.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een missie met een tiental Wase bedrijfsleiders naar het Chinese Suqian is afgelast. In de plaats komt een Chinese delegatie binnenkort wel naar het Waasland om de komst van een groot distributiecentrum te bespreken.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft een officiële verontschuldiging gestuurd naar de burgemeester van Suqian voor de annulatie van de missie. “Het bleek voor onze bedrijfsleiders niet het beste moment om naar China af te zakken. Oorzaak is de economisch moeilijke situatie in ons land”, zegt schepen voor Internationale betrekkingen Wouter Van Bellingen (SOS-2012).

De stad en Interwaas hebben nu de Chinese delegatie uitgenodigd om de gesprekken hier te voeren. De Chinezen zijn op zoek naar een locatie voor een Europees distributiecentrum voor sake en lieten hun oog op onze regio vallen. In oktober 2008 verbleef een Wase delegatie al eens drie dagen in Suqian. Het jaar daarop bracht een delegatie van Suqian een tegenbezoek aan Sint-Niklaas, het Waasland en de Waaslandhaven. Suqian is een stad van meer dan 100.000 inwoners tussen Peking en Shanghai.

JVS, HLN

Stad annuleert missie naar Suqian Sint-Niklaas.

De geplande missie van de stad naar de Chinese partnerstad Suqian deze maand is geannuleerd wegens de financiële crisis.

Een tiental Wase bedrijfsleiders zou samen met intercommunale Interwaas en een delegatie van de stad naar Suqian afreizen. Het schepencollege heeft ondertussen een brief geschreven waarin het meldt dat het bezoek niet doorgaat. “Het bleek voor de bedrijfsleiders niet mogelijk om naar China te gaan”, verduidelijkt schepen van Internationale Betrekkingen Wouter Van Bellingen (SOS 2012). “Door de financiële crisis geraken ze niet weg.” Het stadbestuur van Suqian nam na de brief zelf het initiatief en kondigde aan dat zij met een delegatie naar het Waasland zouden komen. “We zijn tevreden dat we hen hier kunnen ontvangen”, geeft Van Bellingen aan. “Suqian wil het contact met onze regio nog versterken.

Men is onder meer op zoek naar een Europees distributiecentrum voor sake. Dat zou heel wat tewerkstelling met zich meebrengen.

BEFO, GVA

Westerse kinderen liggen drie jaar achter op Chinezen – Buitenland – HLN

Westerse kinderen liggen drie jaar achter op Chinezen – Buitenland – HLN.  Zoals de vader van Wout Wijsmans, de nr 2 van IKEA zei, geef uw kinderen een toekomst en laat hen Chinees leren.

Categorieën:Internationale Samenwerking Tags:

Chinese stad in de ban van ballons.

Het bestuur van de Chinese stad Suqian is in de wolken over de Sint-Niklase ballontraditie en droomt al van een eigen luchtballon. En de Waaslandhaven zou voor de Chinezen wel eens de ideale poort naar Europa kunnen worden. Dat bleek bij het bezoek van een Sint-Niklase delegatie aan Suqian.

Sint-Niklaas

Het was in de zomer van 2006 dat een delegatie uit het Chinese Suqian tijdens een bezoek aan Vlaanderen ook Sint-Niklaas aandeed. Meteen rijpte in de schoot van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (ICW) het idee voor een tegenbezoek. Vorige week waren directeur Bart Casier, schepen Wouter Van Bellingen en Anja De Kimpe van Kaho Sint-Lieven te gast in de welvarende Chinese stad. En het bleek een bijzonder vruchtbaar bezoek.

Ideale ligging

«Het Waasland heeft een ideale ligging, vlakbij de haven. Ideaal voor het vestigen van een hoofdkwartier of een distributiecentrum, om van daaruit heel Europa te kunnen bereiken. We hebben de plannen voor de Waaslandhaven getoond en brachten bezoeken aan verscheidene bedrijven. Een bedrijf dat sake wil exporteren en een glasbedrijf hadden duidelijk interesse. Maar ook in omgekeerde richting zijn contacten gelegd: dat kan het gemakkelijker maken voor onze minder grote bedrijven om iets op de Chinese markt te beginnen», stelt Bart Casier tevreden.

Opvallend was de grote belangstelling van Suqian voor Sint-Niklaas. «De burgemeester kon nog perfect vertellen hoe de Grote Markt eruit zag. Voor de foto’s die we toonden van de Vredefeesten, met ballons op de markt, was er veel bijval. Zij kennen dat fenomeen niet en waren erg nieuwsgierig. We denken er dan ook aan om een tegenbezoek te organiseren tijdens de Vredefeesten, zodat ze de ballons ter plaatse kunnen bewonderen», verklapt Casier.

Terwijl de Chinezen dromen van een eigen stadsballon, kwam de Sint-Niklase degelatie terug naar huis met een ander beeld van China. «De streek die wij bezochten, is een economisch sterke regio. Wat ook opviel was het goed uitgebouwde wegennet. Met overal flitspalen.»

De Chinezen kunnen ook iets van het Waasland opsteken. Zo is er interesse voor de verbetering van de plaatselijke veestapel door de introductie van het wit-blauw rund, waar Kaho Sint-Lieven mee werkt. Er wordt ook aan uitwisseling van docenten en studenten gedacht.

GVB, HLN

Steeds meer Chinezen hebben veel geld en geven dat graag uit.

Het Waasland wil de banden met de Chinese stad Suqian aanhalen. Vandaag vindt een infomoment plaats voor geïnteresseerde bedrijven. Bart Casier van intercommunale Interwaas licht de mogelijkheden van de samenwerking met China toe.

De Chinezen zelf hebben onder meer interesse voor de Waaslandhaven als distributiecentrum. Ze willen ook hoogtechnologische bedrijven als Newtec in Sint-Niklaas en Verhaert in Kruibeke beter leren kennen.

De vraag die zich opdringt: hoe reëel is de kans dat een Wase onderneming kan concurreren met Chinese bedrijven? “Het heeft geen zin om hetzelfde te doen als de Chinezen zelf, zeker als het gaat over massaproductie. Alleen hooggespecialiseerde niches maken een kans. Ik denk daarbij aan spitstechnologie maar, hoe raar het ook kan klinken, ook aan kleding en mode. Steeds meer Chinezen hebben veel geld en geven dat ook graag uit. Soms slaan producten heel verrassend aan. Zoals de Wase peren. Die zijn zeer gegeerd in China.” 

Introductie via overheid

Terwijl bij ons ondernemers eerder afkerig staan tegenover overheden, participeren die in China in belangrijke mate in het bedrijfsleven. “Als Waas ondernemer alleen zal je daar niet ver komen. Je hebt nood aan een introductie via een officieel kanaal, zoals het stadsbestuur van Sint-Niklaas en Interwaas. Dat is het niveau waarop ze in China de gesprekken willen voeren.”

Een aantal zaken zullen Wase ondernemers ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. “In Suqian gaat het vooruit. Discussie over onteigeningen of procedures bij de Raad van State zijn er niet aan de orde. Zo zagen we toen we ter plaatse waren een maquette van een nieuw stadsdeel voor 500.000 inwoners dat zou worden bijgebouwd. Toen wij de realisatietermijn inschatten op dertig jaar, werd even geglimlacht. Over vijf jaar moest het er staan.”

 Duurzaamheid

Het beeld dat we hier hebben over de economie in China, is voor een groot deel gebaseerd op de situatie in grootsteden als Shangai en Peking. “In Suqian ligt dat helemaal anders. De regio bleef tot twintig jaar geleden heel achtergesteld. Sindsdien kent de regio een explosieve groei, maar zonder de fouten van het verleden te maken. Er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en groene industrie. De industrieterreinen die je in Suqian te zien krijgt, zouden zich evengoed in Europa kunnen bevinden. De groene technologie die daar wordt toegepast, is alvast iets waarvan het Waasland iets kan opsteken.”

 Tussen Peking en Shanghai

Eerder door toeval ontstonden er interessante contacten tussen het Waasland en Suqian in China. Suqian ligt halfweg tussen Peking en Shanghai. De stad zelf heeft meer dan 100.000 inwoners. Het stedelijk gebied telt er vijf miljoen.

Een viertal jaar geleden passeerde een handelsmissie per toeval in Sint-Niklaas. Dat beviel de betrokkenen zo goed dat ze verder contacten zochten. In oktober 2008 trok een Wase delegatie naar Suqian. Die bestond uit directeur Casier van Interwaas, schepen Wouter Van Bellingen van Sint-Niklaas en Agnes De Kimpe van KaHo Sint-Lieven. Tijdens de Vredefeesten in 2009 brachten de Chinezen een tegenbezoek.

“Kort daarna kwam er een nieuwe uitnodiging om naar Suqian te komen”, vertelt Casier. “Maar daar gingen we nog niet op in. We willen eerst wat meer concrete voorstellen tot samenwerking kunnen formuleren. We zien mogelijkheden op drie vlakken: economisch, onderwijs en via netwerken en vriendschapsbanden.”

Voor een uitwisseling op onderwijsniveau waren er al contacten tussen KaHo Sint-Lieven en de universiteit van Suqian. “Die moeten ook nog verder worden uitgediept. Als tweede domein kan er ook sprake zijn van een culturele uitwisseling en een vriendschapsband. Maar dat alleen volstaat niet om de band verder aan te halen.”

Blijft het economische luik. “We vermoeden dat ook bij een aantal Wase bedrijven interesse bestaat om zaken te doen met China. Daarom organiseren we een informatieavond om daar een beter beeld van te krijgen”, zegt Bart Casier.

 

Polsen naar interesse

“Het partnerschap tussen Suqian en het Waasland moet inhoudelijk verder ingevuld worden”, merkt directeur Dirk Bulteel van de Wase afdeling van VOKA Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland op. “Een belangrijk element zijn de wederzijdse economische uitwisselingsmogelijkheden. In dat kader zijn we benieuwd of er vanuit de Wase bedrijfswereld interesse is om economische contacten aan te knopen met deze boomende Chinese regio. We polsen op het infomoment naar de mogelijke interesse in import of export, in joint-ventures, in kapitaalinbreng of andere economische kansen zowel in eigen regio door Chinese bedrijven als mogelijke deelname in Chinese projecten. Daarom heeft Voka – Antwerpen-Waasland alle Wase bedrijven hierop uitgenodigd.”

KODE, GVA

 

%d bloggers liken dit: