Tag: Sint-Niklaas

“Wil het college vijf jaar oorlog?”

De oppositiepartijen verzetten zich fel tegen de beslissing van de meerderheid om de uitslag van het referendum

Cartoon uit de Standaard.
Cartoon uit de Standaard.

naast zich neer te leggen. Ze willen een extra gemeenteraadszitting bijeenroepen. De vakbonden reageren kalm en beginnen pas vandaag opnieuw te overleggen over eventuele acties.

Iets meer dan 10.500 kiesgerechtigde Sint-Niklazenaren brachten zondag hun stem uit, omgerekend een opkomst van 17 procent. De ruime meerderheid stemde tegen de reorganisatie van de stedelijke reinigingsdienst. Dat meer dan 80 procent van d

e Sint-Niklazenaren niet is gaan stemmen, was voor het stadsbestuur een signaal om de besparingsplannen niet te hertekenen.

De oppositie reageerde van meet af aan furieus en dringt nu aan op een bijkomende gemeenteraadszitting met slechts een punt op de agenda: het besparingsbeleid.

“Het getuigt van een verregaande arrogantie van N-VA om uit de opkomstcijfers te besluiten dat de 85 procent thuisblijvers vertrouwen heeft in het besparingsbeleid van de stad. Uit moedeloosheid, onverschilligheid of onmogelijkheid om te gaan stemmen, kan je geen steun aan het beleid afleiden”, zegt CD&Vvoorzitter Johan Uytdenhouwen.

 Kloof tussen woord en daad

“Dit bestuur heeft de mond vol van participatie en inspraak, maar vandaag is pijnlijk duidelijk dat er een enorme kloof bestaat tussen woord en daad”, vindt ook Lieve Van Daele. “Tot voor kort had Sint- Niklaas een goede traditie van sociaal overleg gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Dat vertrouwen is nu zwaar geschonden.”

Buitenspel

Open Vld-fractievoorzitter Ine Somers vindt dat het stadsbestuur eerst in dialoog had moeten gaan met de verschillende actoren alvorens zijn beslissing kenbaar te maken. “Het stadsbestuur deed niet eens de moeite daarover in het schepencollege te debatteren en zette op deze manier ook de gemeenteraad buitenspel.

Nog erger was de schok voor het personeel van de reinigingsdienst en de vakbonden, die botweg met deze beslissing werden geconfronteerd op een persconferentie. We vrezen dat door de houding van dit stadsbestuur  Sint-niklaas  nog meer referenda boven het hoofd hangen.”

SOS-2012 spreekt zelfs van een oorlogsverklaring. “Mijn eerste reactie was opluchting, over de grote opkomst, maar dat sloeg al snel om in verontwaardiging”, sneert Wouter Van Bellingen. “Het bestuur heeft de mensen in het gezicht gespuwd. De democratie van de stad staat op het spel. De meerderheid is blijkbaar uit op vijf jaar oorlog.”

Ook Frans Wymeersch van Vlaams Belang ondertekende de aanvraag voor een extra gemeenteraad. “Ik kan nog altijd niet geloven hoe schepen Christel Geerts draaide als de wind.

In De zevende dag (op Eén, red.) beweerde ze dat het stadsbestuur rekening zou houden met de uitslag. Vijf uur later bewees ze het tegendeel. Dit hypothekeert het sociaal overleg.”

De vakbonden zijn blij met de steun van de oppositie. “Dit is gerechtigheid”, vindt Diane Van Cauter van ACV. “Vanaf vandaag gaan we ons opnieuw beraden over mogelijke acties.”

Concentra, SOPY

Toekomst voor de kerken in Sint-Niklaas: 5 na 12. Tijd voor een gemeentelijke werkgroep.

Onze-Lieve-Vrouwekerk_Sint-Niklaas buiten  Interpellatie gemeenteraad 30 augustus 2013

Begin juni stelde het centraal kerkbestuur zijn dekenaal beleidsplan en de toekomst van de kerk in Sint-Niklaas voor. Door het tekort aan pastoors en het teruglopende aantal gelovigen zal het aantal parochies in Sint-Niklaas teruggeschroefd wordt van twaalf naar twee: ‘Sint-Niklaas-West’ (Belsele en Sinaai) en ‘Oude stad en Nieuwkerken’. Hierdoor gaan naast de Heilig Hart, beter bekend als de Paterskerk, reeds door mij aangebracht in de gemeenteraad van april ’13 nog vier andere kerken dicht, nl. Sint-Jan De Doper, Don Bosco, Heilige Familie en Christus-Koning. En dit nadat in 2006 reeds twee kerken hun deuren in Sint-Niklaas sloten. Dit betekent dat op korte termijn, maar liefst vijf kerken een andere bestemming krijgen:  Sint-Jan De Doper (juni 2013) en Heilig Hart, Don Bosco, Christus-Koning en Heilige Familie (juni 2014).
St Jan De Doper
Onze parochiekerken zijn belangrijk voor onze stad en zijn deelgemeenten. Omdat zij beeldbepalend zijn en meestal historische gebouwen in het centrum van een dorp of wijk, m.a.w. het zijn eigenlijk onze stenen geschiedenisboeken. Sommigen zijn eigendom van de stad, anderen dan weer niet. Daarnaast zijn ze niet enkel ruimtelijk of emotioneel, maar ook financieel belangrijk voor de stad omdat volgens het Eredienstendecreet het stadsbestuur verplicht is eventuele tekorten van de kerkfabrieken aan te vullen en een bijdrage te leveren voor de investeringen in de parochiekerken.

Terwijl de Vlaamse bisschoppen in 2012 reeds een richtlijn schreven over het gebruik van parochiekerken en ook de parochies hun plan hebben voorgesteld, heeft het stadsbestuur momenteel nog geen visie over de toekomst van onze kerken. Wel bestaat er eerste aanzet tot masterplan opgemaakt door de hogeschool voor Wetenschap en Kunst, dep. Arch. Sint-Lucas over het toekomstig gebruik van de 12 parochiekerken in Sint-Niklaas waarvan de gemeenteraad echter nooit kennis heeft van genomen. Dit gebrek aan visie kan het stadsbestuur in de toekomst wel eens  letterlijk en figuurlijk ‘duur’ komen te staan. De VlaamsOnze-Lieve-Vrouwekerk_Sint-Niklaase Regering zinnens is immers van plan om de premies voor niet-beschermde kerken in de toekomst alleen toe te kennen als er een toekomstvisie is.

Ook al is het niet vanzelfsprekend dat het stadsbestuur meepraat over de toekomst van de parochiekerken omdat de beslissing echter bij het bisdom ligt.  Is het wel belangrijk dat er een toekomstvisie op de parochiekerken in dialoog tussen de parochiebesturen, het bisdom en het stadsbestuur tot stand komt.  Een sterke betrokkenheid van alle betrokkenen is hierbij een voorwaarde om een draagvlak te creëren voor ofwel de valorisatie van het kerkgebouw, ofwel het medegebruik of gedeeltelijke of volledige herbestemming van een kerkgebouw. Door de wijziging in het eredienstendecreet kan de gemeenteraad immers voortaan nu ook voorwaarden koppelen aan de goedkeuring van de begroting, terwijl die vroeger alleen goed- of afKKKgekeurd kon worden. Daarnaast bezit het stadsbestuur heel wat kennis over beheer en gebruik van gebouwen, openbare besteding en allerlei zaken waar het de kerkbesturen mee kan ondersteunen.

Zou ik graag het volgende weten:
*Is er reeds een dialoog opgestart met de parochies en/of het centraal kerkbestuur met de (her)bestemming van de kerken? Is er een stappenplan uitgewerkt?
*Wat gebeurd er met de kerken die eigendom zijn van het stadsbestuur?  Wat gebeurd er met de kerken die eigendom zijn van de parochies? Als het stadsbestuur deze overneemt of herbestemt, moet ze hiervoor betalen? Wat gebeurd met de kerken die verkocht wordt? Gaat de opbrengst naar het stadsbestuur, de parochies of komt er een gebouwenfonds?
* Zijn er al gesprekken geweest met andere erediensten? Evangelische Kerk, Orthodoxe Kerk…Heilig hart Kerk
* Binnenkort  gaan reeds de eerste kerken dicht. Zijn hier al reeds  gesprekken geweest over de (her)bestemming?  Al hoelang wist het stadsbestuur hiervan? is hiervoor ook een studie besteld?

Kortom nog (te)veel vragen.  Daarom stellen we voor dat er dringend een werkgroep opgestart wordt met daarin alle betrokkenen.  De gemeentelijke begeleidingscommissie bewijst dat een vertegenwoordiging van alle gemeentefracties een meerwaarde is om een een gezamenlijke toekomstvisie uit te werken.

De volksraadpleging, een gemiste kans.

Elk verhaal heeft verschillende kanten maar ook verschillende lagen. Ook de volksraadpleging over de ophaling van het huisvuil. Een volksraadpleging is een wettelijk, democratisch instrument dat volgens mij trouwens te weinig wordt gebruikt. En volgens het huidig politiek systeem te defensief.  Het kan ook anders en in dit geval beter. Gemeentebesturen kunnen dit instrument gebruiken om een draagvlak te vinden voor een beleidsbeslissing. Daarom zou een volksraadpleging over het autovrij maken van de Stationsstraat een goed item. De heraanleg heeft ong. 4 miljoen euro gekost en de meerderheid geraakt het niet over eens ofdat ze autovrij of niet autovrij moet zijn Dus ideaal onderwerp. Nu gaat het enkel over de kostprijs van de volksraadpleging die volgens sommigen 200.000 euro is maar de beslissingen van het schepencollege spreken enkel over 15.000 euro. En bij de begrotingswijziging is er 125.000 euro voorzien.  Maar eigenlijk moet een volksraadpleging een hoogdag zijn voor de democratie. Een project waar scholen aan de stemgerechtigen 16-jarigen lessen kunnen wijden aan democratie en burgerzin, waar ‘nieuwe Belgen’ door middenveldorganisaties leren wat onze democratie zo uniek maakt, waar het markt en dorpspleinen niet één forum, maar fora worden van dialoog ipv slogans. Maar daar is de datum van 1 september niet gekozen in functie van informatie en meningbepaling voor de burgers, maar is het onderdeel van een politiek steekspel.  Een gemiste kans en daarom ga ik 1 september stemmen in naam van en in hoop op een betere democratie met meer inspraak voor de bevolking.

Waarom ik JA gaan stemmen, -net als ik voor de ondergrondse parking  ook stemde. JA, ik wil dat Sint-Niklaas evolueert naar een moderne stad waarin een deskundige administratie zich toelegt op haar kerntaken. En ja, ik ben een voorstander van een kostenbesparende en klantgerichte fusie tussen de stad en het OCMW. En JA, ik wil ook sterke partnerschappen met stedelijke bedrijven, de sociale economie of het maatschappelijke werkveld om de efficiëntie in verschillende stadsopdrachten te kunnen verhogen maar bovenal de klantvriendelijkheid te bevorderen.  Ja  want zulke hervormingen kunnen de hefboom zijn om met eigen diensten maximaal in te zetten op propere straten en pleinen.  Maar daarvoor is er eerst een kerntakendebat nodig over de werking van de stad. Het kerntakendebat dat moet leiden tot objectieve metingen en gefundeerde beslissingen  zal pas afgerond zijn tegen december wanneer het meerjarenplan klaar is. En dan pas kan er gekeken worden welke diensten er  moeten gehervormd worden. Zo wordt er in het debat van de reinigingsdienst enkel gesproken over de ophaling van het huisvuil ( pmd, gft, restafval). Terwijl het moet gaan over de andere taken: Moet stedelijke reinigingsdienst de Grote Markt steeds opkuisen na privé-evenementen? Of is dit geen taak van de organisator die hiervoor een privé-firma moet aanspreken. Dat er nog geen ontslagen komen, is correct. Maar nog correcter is dat zo jaarlijks zo laaggeschoolde, maatschappelijk kwetsbare mensen via seizoensarbeid aan de slag kunnen bij de stad. Wat gaat er nu gebeuren die mensen zullen naar het OCMW gaan. Waardoor het OCMW meer middelen moet krijgen van de stad en dus de kost toch bij de stad blijft.  De volksraadpleging, een gemiste kans.  En zo wordt een hoogdag van de democratie, een nachtmerrie voor de burger. Een gemiste kans.

Tournai, capitale belge de l’Unicef en 2013-2014.

TOURNAI – En raison notamment de son investissement pour les enfants de Haïti en 2010, Tournai a été désignée comme «ville de solidarité Unicef 2013-2014».

 

Ambassadrice de l’Unicef au même titre que Justine Henin, Axel Red pourrait bientôt venir à Tournai.
Ambassadrice de l’Unicef au même titre que Justine Henin, Axel Red pourrait bientôt venir à Tournai.

 «Après la ville flamande de Saint-Nicolas, Tournai vient d’être désignée par Unicef Belgique ville de solidarité Unicef 2013-2014. Deux axes définiront notre programme d’actions: la sensibilisation de la population aux droits de l’enfant et la collecte de fonds pour réaliser ses missions sur le terrain.»

Tel est l’essentiel d’une lettre envoyée fin juillet, par la Ville de Tournai, à quelque 300 associations, entreprises, institutions et services-clubs locaux, auxquels il est demandé de participer à ce projet. Celui-ci débutera en septembre et se clôturera le 20 novembre 2014, quand on fêtera le 25e anniversaire de la Convention des Nations-Unies des droits de l’enfant.

Nous avons rencontré Christophe Lison, chargé de la coordination du projet.

Comment devient-on « ville de solidarité Unicef » ?

Depuis deux ans, Unicef Belgique approche les villes moyennes en leur demandant de poser leur candidature. En 2012-2013, on s’était adressé aux communes flamandes et c’est Sint-Niklaas qui avait été désignée. Pour 2013-2014, on a contacté des villes wallonnes et c’est Tournai qui a été choisie. Unicef Belgique avait apprécié notre initiative de 2010, quand nous avions organisé un Festival Haïti «Tous en cœur», qui avait rapporté 13 000 €, dont 50 % avaient été attribués à l’Unicef. Nous avons aussi été questionnés sur notre investissement en matière de coopération au développement et de droits des enfants. Nous avons expliqué que nous organisons une Semaine de la solidarité internationale et que, dans le cadre de notre jumelage avec Bethléem, selon le vœu des associations membres de la commission communale de solidarité internationale, il a été décidé d’aider les enfants et les personnes handicapées de Palestine, pendant six ans, la Ville apportant une somme de 15 000 € chaque année.

Avez-vous déjà une idée de ce que vous allez faire d’ici fin 2014 ?

Nous attendons les réponses aux courriers que nous avons envoyés fin juillet pour élaborer un programme. Les fanfares de Templeuve et d’Esplechin, qui s’étaient mobilisées pour Haïti, nous ont déjà fait savoir qu’elles proposaient d’attribuer à Unicef Belgique les bénéfices d’un concert de musiques militaires grand-ducales qui sera organisé en avril 2014 à l’église de Templeuve. Pour le reste, les idées ne manquent pas: sensibilisation dans les écoles, caravane dans les villages pour encourager les parrainages d’enfants, soirée entreprises avec le spationaute belge Frank De Winne, augmenter de 50 cents le prix d’entrée dans nos musées au profit de l’Unicef, proposer à nos écoles artistiques de réaliser des œuvres et de les vendre aux enchères, présence de stands Unicef dans toutes nos grandes manifestations, marché de Noël alternatif, présence de Justine Henin – ambassadrice Unicef – dans l’un de nos clubs de tennis etc.

Savez-vous déjà à quoi serviront les fonds récoltés sur Tournai ?

La Ville va devoir choisir un pays où seront envoyés les fonds. Ce sera sans doute le Congo, sachant que la Province du Hainaut et la mutualité chrétienne s’investissent déjà au Sud-Kivu, et que nous ne voulons pas nous éparpiller. En 2012-2013, Sint-Niklaas avait récolté 120 000 €.

L’avenir, François descy

Onwettige belasting op grofvuil.

Sint-Niklazenaren die de afgelopen twee weken belasting betaalden bij het binnenbrengen van grofvuil in het containerpark, hoefden dat helemaal niet te doen.

Dat gaf Het Agentschap Binnenlands Bestuur als antwoord op een klacht van gemeenteraadslid Wouter Van Bellingen (SOS 2012) uit Sint-Niklaas. De belasting werd per 1 juli ingevoerd. Zij bedraagt 30 euro per binnengebrachte kubieke meter grofvuil of 40 euro per kubieke meter als het grofvuil opgehaald moet worden.

Grofvuil behoorde voorheen tot de gratis afvalfracties. De invoering van een specifiek tarief is volgens het Agentschap een extra belasting en het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om zich daarover uit te spreken. Volgens Van Bellingen spraken ook de gemeenteraden van Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster zich niet uit over die bijkomende belasting. “Veel mensen betaalden de voorbije twee weken dus iets wat niet wettig is”, aldus Van Bellingen. Het raadslid vraagt snel duidelijkheid en wil in Sint-Niklaas daarvoor zelfs een speciale gemeenteraad laten bijeenroepen. Omwille van de onduidelijkheid vroeg Miwa wie grofvuil binnenbracht om het betalingsbewijs bij te houden. Bij procedurefouten zou iedereen zijn geld terugkrijgen.

© 2013 Concentra, YV.