Maand: juli 2014

Woonwagenbewoners Landen: Minderhedenforum stapt naar parket en eist onderzoek

Brussel 28 juli 2014 – Het Minderhedenforum wil dat het parket de feiten in Landen onderzoekt. De organisatie pikt het niet dat de regels van de rechtstaat werden genegeerd om de situatie met de woonwagenbewoners in Landen aan te pakken.

Volgens het Minderhedenforum neemt de provinciegouverneur van Vlaams Brabant Lodewijk De Witte niet zijn verantwoordelijkheid als toezichtende overheid. Dat daarnaast de politieke wereld weinig onderneemt, doet niets af van de verplichting van Vlaanderen om woonwagenbewoners te beschermen tegen zo’n aberraties, zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum.

Omdat de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant als toezichtende overheid geen stappen ondernam naar het gedrag van de burgemeester van Landen. En er ook geen sterk signaal kwam vanuit politieke hoek, neemt het Minderhedenforum zoals aangekondigd nu zelf verdere stappen.

Onderzoek door parket.

Advocaat Walter Damen vraagt namens het Minderhedenforum het parket om de feiten grondig te onderzoeken: ‘Naast een klacht bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant en één bij de bevoegde minister van Binnenlands Bestuur over de wettelijkheid van de genomen maatregel, vragen we ook het Parket van Leuven om een onderzoek. Dit omdat er verschillende inbreuken gepleegd zijn op basis van het Strafwetboek: a) Een openbaar ambtenaar die in de uitoefening of ter gelegenheid van zijn bediening, zonder wettige reden tegen personen geweld gebruikt of doet gebruiken; b) Opzettelijke slagen of verwondingen; c) onmenselijke behandeling gepleegd op een persoon van kwetsbare toestand; d) Onmenselijke behandeling gepleegd op een minderjarige en e) Belaging. Na bewijs van de daden kan er dan over gegaan worden tot vervolging’, aldus Damen, raadsman van het Minderhedenforum.

Sterk maatschappelijk signaal, na bewuste stigmatisering.

Wouter Van Bellingen, directeur Minderhedenforum: ‘Door de feiten in Landen werden woonwagenbewoners bewust gestigmatiseerd. Hierop moet een sterk maatschappelijke signaal volgen. We stellen vast dat de overheid en politieke wereld hun verantwoordelijkheden niet nemen. Het middenveld moet dat verzuim van de politiek corrigeren.’

‘Voor ons zijn mensenrechten de fundamenten van België’, gaat Van Bellingen verder. ‘Daarom vinden we het in geen elke context aanvaardbaar dat mensen worden weggejaagd met luide muziek. En moeten daders ook niet verheven worden tot cultfiguren op de Gentse Feesten of op Tomorrowland, maar moeten ze net ter verantwoording worden geroepen voor hun bewuste daden.’

Van 500 staanplaatsen naar 1000 staanplaatsen.

Daarnaast wil het Minderhedenforum dat de nieuwe Vlaamse Regering prioritair werk maakt van de beloofde 500 plaatsen. ‘Uit onze tellingen blijkt dat daar bovenop 500 plaatsen extra noodzakelijk zijn. In overleg met steden en gemeenten moet elke gemeente met meer dan 5000 inwoners een verplicht aantal staanplaatsen voorzien afhankelijk van hun draagkracht. Zo worden de volgende jaren surreële en pijnlijke vertoningen zoals in Landen vermeden,’ voegt Van Bellingen er nog aan toe.

Personen met migratieachtergrond geen doelgroep voor Vlaamse regering

De Vlaamse regering treft geen specifieke maatregelen voor de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en personen met een migratieachtergrond. “Wij betreuren dit ten zeerste”, zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. “De Europese Commissie beveelt Vlaanderen dringend aan om meer mensen met een migratieachtergrond aan het werk te krijgen. We zijn hierin de allerslechtste leerling van de klas, maar blijven hardleers buizen.”

Het Vlaamse regeerakkoord beperkt zich tot een doelgroepenbeleid voor jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap “om meer efficiëntie en effectiviteit te bereiken”. Langdurig werkzoekenden worden daarmee niet langer als aparte doelgroep weerhouden. Daarnaast worden personen met een migratieachtergrond ook nog steeds niet als doelgroep opgenomen. “Onze mensen worden zo dubbel geraakt, want het zijn juist personen met een migratieachtergrond die vaak langdurig werkloos zijn”, zegt Wouter Van Bellingen.

De cijfers liegen er nochtans niet om. Volgens een rapport van de VDAB-studiedienst ligt de werkzaamheidsgraad van ‘allochtonen’ (in het rapport zijn dit ‘werkzoekenden die een huidige óf vorige nationaliteit hebben van buiten de Europese Economische Ruimte’) in het Vlaams Gewest op amper 44,4% (cijfers 2012), bij een EU-gemiddelde van 58,5%. Vlaanderen scoort daarmee enkel beter dan… het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (40,8%) en Wallonië (32,8%). “Vlaanderen wil voor de gehele actieve bevolking tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% halen. Om dat cijfer te halen, moet ook actief ingezet worden personen met een migratieachtergrond”, stelt Van Bellingen.

Luisteren naar Europa
Het Minderhedenforum verwijst naar een rapport van de Europese Commissie van 2 juni 2014 dat over België stelt dat “door de hoge arbeidskosten er een aanwervingspolitiek wordt gehanteerd die risico’s schuwt en daardoor nefast is voor (onder meer) personen met een migratieachtergrond”. De Commissie beveelt aan de toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten voor deze personen met een migratieachtergrond.

“We zijn in dit land in een federale logica gestapt met meer bevoegdheden voor de regio’s. Dan moet Vlaanderen ook meer rekening houden met de Europese adviezen”, stelt Van Bellingen. Vandaag bestaan er meer dan 100 federale en Vlaamse doelgroepmaatregelen en -kortingen die werkgevers moeten overtuigen om kwetsbare kansengroepen aan te werven. Geen enkele houdt echt rekening met migratieachtergrond.
Het Minderhedenforum wijst er ook op dat de sanctionering en het toezicht op werkzoekenden niet langer bij de RVA ligt, maar een Vlaamse bevoegdheid is geworden. “Dus de Vlaamse regering gaat mensen met een migratieachtergrond wel sanctioneren en eventueel hun werkloosheidsuitkering schrappen, maar zet zelf niet gericht in op hun activering. Zo verdwijnen zij mogelijk uit de werkloosheidsstatistieken”, stelt de directeur.

Nieuwkomers over het hoofd gezien
Het Minderhedenforum wil juist verdergaan dan vandaag. “Tewerkstellingsmaatregelen moeten er zijn voor alle nieuwe instromers op onze arbeidsmarkt. Vandaag spitsen de meeste zich toe op wie een uitkering of leefloon krijgt. Daardoor valt een grote groep uit de boot, want 95 procent van de inactieve derdelanders krijgt geen enkele tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Nieuwkomers komen daarom meestal niet in aanmerking voor aanwervingsplannen zoals Activa”, weet Van Bellingen.

Het Minderhedenforum betreurt des te meer dat Vlaanderen de kloof in tewerkstelling van autochtone Vlamingen versus personen met een migratieachtergrond niet actiever aanpakt. Die kloof ligt in Vlaanderen op 28,5 procentpunten (VDAB-rapport). Alleen het Waals Gewest (30,4) en Zweden (32,5) doen slechter.

Bronnen:
Rapport VDAB 2012
Aanbevelingen Europese Commissie

First of all, they came to take the gypsies

“First of all, they came to take the gypsies
and I was happy because they pilfered.
Then they came to take the Jews and I said nothing,
because they were unpleasant to me.
Then they came to take homosexuals,
and I was relieved, because they were annoying me.
Then they came to take the Communists,
and I said nothing because I was not a Communist.
One day they came to take me,
and there was nobody left to protest.

Bertold Brecht, inspired by Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller”

Minderhedenforum eist onderzoek door provinciegouverneur Vlaams-Brabant

Het Minderhedenforum eist dat de Vlaams-Brabantse provinciegouverneur Lodewijk De Witte een onderzoek opent naar de gebeurtenissen in Landen. Burgemeester Gino Debroux van Landen zette woensdag een zware muziekinstallatie in om een groep woonwagenbewoners weg te jagen. Het Minderhedenforum vindt dat een aanfluiting van de rechtsstaat en vraagt een sterk signaal van de gouverneur. Het forum overweegt zelf ook verdere stappen. Gouverneur De Witte verblijft momenteel in het buitenland en verkiest voorlopig dan ook niet te reageren, zo liet hij aan Belga weten. “Mensen wegjagen met luide muziek is onacceptabel, een aanfluiting van de rechtsstaat en een miskenning van fundamentele mensenrechten”, zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. “Woonwagenbewoners moeten momenteel al sterk afrekenen met een zwaar maatschappelijk stigma. De actie in Landen is dan ook een bewuste politiek van stigmatisering en meer dan een perceptieverhaal. De vraag rijst of de burgemeester wel beseft wat zijn verantwoordelijkheid is. Een moeilijke situatie aanpakken door mensen te verdrijven, reken ik daar niet onder.” Het Minderhedenforum vindt dat de gouverneur van Vlaams-Brabant als toezichthoudende overheid een onderzoek moet instellen naar de gebeurtenissen in Landen. “Zelf laten we het er ook niet bij”, gaat de directeur verder. “Als de overheid en de politieke wereld geen maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen, wordt het voor ons bijzonder moeilijk om langs de zijlijn te staan en niets te doen. We onderzoeken de komende dagen welke verdere stappen we gaan ondernemen.” Daarnaast herhaalt het Minderhedenforum zijn eis voor een afdwingbaar woonwagenbeleid. “De Vlaamse overheid beloofde 500 standplaatsen, maar koppelde er geen einddatum aan vast”, aldus Van Bellingen. “Het gemak waarmee gemeenten dit Vlaams beleid naast zich neer kunnen leggen, leidt tot zo’n surreële vertoningen als in Landen.”
Belga, DWM

Diversiteit vermaatschappelijken. (Trends)

“Integratie en assimilatie zijn recepten uit het verleden. Verbondenheid is de toekomst. Er is een groeiende onderstroom van mensen en bedrijven die de meerwaarde inzien van diversiteit en die onderstroom moeten wij verstevigen. Tot op de dag waarop diversiteit ‘vermaatschappelijkt’ is en door iedereen wordt aanvaard.” Met die visie startte Wouter Van Bellingen op 1 juli als directeur van het Minderhedenforum, de koepel van zeventien etnisch-culturele organisaties in Vlaanderen. Zij vertegenwoordigen op hun beurt 1600 verenigingen.

“Wij zoeken naar de gelijkenissen in onze ledenorganisaties. Van daaruit formuleren we voorstellen naar de overheid”, stelt Van Bellingen, die Naima Charkaoui opvolgt. De noden zijn alvast hoog, weet de nieuwe directeur. “De helft van de personen van buitenlandse origine leeft tegen de armoedegrens en de werkloosheid onder hen is gestegen van 15 procent in 2002 tot 26 procent in 2014. Zij betalen als eerste de prijs van de crisis. In het onderwijs sluit 30 procent van de allochtone jongens de school af zonder diploma, tegenover 13 procent bij de autochtone jongens. Bij de meisjes is het verschil nog scherper: 25 tegenover 7 procent. Die kloof is de grootste in Europa.”

Van Bellingen betreurt dat het Minderhedenforum niet werd uitgenodigd in de aanloop naar de coalitiegesprekken. Hij meent dat het streven naar diversiteit voor de overheid en de bedrijven te vrijblijvend is en pleit voor streefcijfers en resultaten. “We moeten echt naar een mentaliteitsverandering waarin competenties centraal staan.”

Wouter Van Bellingen is voormalig politicus van Spirit, waarvoor hij in 2007-2008 nationaal secretaris was. Hij kwam daarvoor ongevraagd in de schijnwerpers als schepen van Jeugd, Internationale samenwerking en Burgerzaken (eerst Spirit, later SOS 2012) in Sint-Niklaas. Drie koppels weigerden door de zwarte schepen in het echt verbonden te worden. Van Bellingen organiseerde daarop een massahuwelijk waarop 626 koppels hun solidariteit kwamen betuigen.

Trends, JDC