Dag: 30 augustus 2013

Toekomst voor de kerken in Sint-Niklaas: 5 na 12. Tijd voor een gemeentelijke werkgroep.

Onze-Lieve-Vrouwekerk_Sint-Niklaas buiten  Interpellatie gemeenteraad 30 augustus 2013

Begin juni stelde het centraal kerkbestuur zijn dekenaal beleidsplan en de toekomst van de kerk in Sint-Niklaas voor. Door het tekort aan pastoors en het teruglopende aantal gelovigen zal het aantal parochies in Sint-Niklaas teruggeschroefd wordt van twaalf naar twee: ‘Sint-Niklaas-West’ (Belsele en Sinaai) en ‘Oude stad en Nieuwkerken’. Hierdoor gaan naast de Heilig Hart, beter bekend als de Paterskerk, reeds door mij aangebracht in de gemeenteraad van april ’13 nog vier andere kerken dicht, nl. Sint-Jan De Doper, Don Bosco, Heilige Familie en Christus-Koning. En dit nadat in 2006 reeds twee kerken hun deuren in Sint-Niklaas sloten. Dit betekent dat op korte termijn, maar liefst vijf kerken een andere bestemming krijgen:  Sint-Jan De Doper (juni 2013) en Heilig Hart, Don Bosco, Christus-Koning en Heilige Familie (juni 2014).
St Jan De Doper
Onze parochiekerken zijn belangrijk voor onze stad en zijn deelgemeenten. Omdat zij beeldbepalend zijn en meestal historische gebouwen in het centrum van een dorp of wijk, m.a.w. het zijn eigenlijk onze stenen geschiedenisboeken. Sommigen zijn eigendom van de stad, anderen dan weer niet. Daarnaast zijn ze niet enkel ruimtelijk of emotioneel, maar ook financieel belangrijk voor de stad omdat volgens het Eredienstendecreet het stadsbestuur verplicht is eventuele tekorten van de kerkfabrieken aan te vullen en een bijdrage te leveren voor de investeringen in de parochiekerken.

Terwijl de Vlaamse bisschoppen in 2012 reeds een richtlijn schreven over het gebruik van parochiekerken en ook de parochies hun plan hebben voorgesteld, heeft het stadsbestuur momenteel nog geen visie over de toekomst van onze kerken. Wel bestaat er eerste aanzet tot masterplan opgemaakt door de hogeschool voor Wetenschap en Kunst, dep. Arch. Sint-Lucas over het toekomstig gebruik van de 12 parochiekerken in Sint-Niklaas waarvan de gemeenteraad echter nooit kennis heeft van genomen. Dit gebrek aan visie kan het stadsbestuur in de toekomst wel eens  letterlijk en figuurlijk ‘duur’ komen te staan. De VlaamsOnze-Lieve-Vrouwekerk_Sint-Niklaase Regering zinnens is immers van plan om de premies voor niet-beschermde kerken in de toekomst alleen toe te kennen als er een toekomstvisie is.

Ook al is het niet vanzelfsprekend dat het stadsbestuur meepraat over de toekomst van de parochiekerken omdat de beslissing echter bij het bisdom ligt.  Is het wel belangrijk dat er een toekomstvisie op de parochiekerken in dialoog tussen de parochiebesturen, het bisdom en het stadsbestuur tot stand komt.  Een sterke betrokkenheid van alle betrokkenen is hierbij een voorwaarde om een draagvlak te creëren voor ofwel de valorisatie van het kerkgebouw, ofwel het medegebruik of gedeeltelijke of volledige herbestemming van een kerkgebouw. Door de wijziging in het eredienstendecreet kan de gemeenteraad immers voortaan nu ook voorwaarden koppelen aan de goedkeuring van de begroting, terwijl die vroeger alleen goed- of afKKKgekeurd kon worden. Daarnaast bezit het stadsbestuur heel wat kennis over beheer en gebruik van gebouwen, openbare besteding en allerlei zaken waar het de kerkbesturen mee kan ondersteunen.

Zou ik graag het volgende weten:
*Is er reeds een dialoog opgestart met de parochies en/of het centraal kerkbestuur met de (her)bestemming van de kerken? Is er een stappenplan uitgewerkt?
*Wat gebeurd er met de kerken die eigendom zijn van het stadsbestuur?  Wat gebeurd er met de kerken die eigendom zijn van de parochies? Als het stadsbestuur deze overneemt of herbestemt, moet ze hiervoor betalen? Wat gebeurd met de kerken die verkocht wordt? Gaat de opbrengst naar het stadsbestuur, de parochies of komt er een gebouwenfonds?
* Zijn er al gesprekken geweest met andere erediensten? Evangelische Kerk, Orthodoxe Kerk…Heilig hart Kerk
* Binnenkort  gaan reeds de eerste kerken dicht. Zijn hier al reeds  gesprekken geweest over de (her)bestemming?  Al hoelang wist het stadsbestuur hiervan? is hiervoor ook een studie besteld?

Kortom nog (te)veel vragen.  Daarom stellen we voor dat er dringend een werkgroep opgestart wordt met daarin alle betrokkenen.  De gemeentelijke begeleidingscommissie bewijst dat een vertegenwoordiging van alle gemeentefracties een meerwaarde is om een een gezamenlijke toekomstvisie uit te werken.

De volksraadpleging, een gemiste kans.

Elk verhaal heeft verschillende kanten maar ook verschillende lagen. Ook de volksraadpleging over de ophaling van het huisvuil. Een volksraadpleging is een wettelijk, democratisch instrument dat volgens mij trouwens te weinig wordt gebruikt. En volgens het huidig politiek systeem te defensief.  Het kan ook anders en in dit geval beter. Gemeentebesturen kunnen dit instrument gebruiken om een draagvlak te vinden voor een beleidsbeslissing. Daarom zou een volksraadpleging over het autovrij maken van de Stationsstraat een goed item. De heraanleg heeft ong. 4 miljoen euro gekost en de meerderheid geraakt het niet over eens ofdat ze autovrij of niet autovrij moet zijn Dus ideaal onderwerp. Nu gaat het enkel over de kostprijs van de volksraadpleging die volgens sommigen 200.000 euro is maar de beslissingen van het schepencollege spreken enkel over 15.000 euro. En bij de begrotingswijziging is er 125.000 euro voorzien.  Maar eigenlijk moet een volksraadpleging een hoogdag zijn voor de democratie. Een project waar scholen aan de stemgerechtigen 16-jarigen lessen kunnen wijden aan democratie en burgerzin, waar ‘nieuwe Belgen’ door middenveldorganisaties leren wat onze democratie zo uniek maakt, waar het markt en dorpspleinen niet één forum, maar fora worden van dialoog ipv slogans. Maar daar is de datum van 1 september niet gekozen in functie van informatie en meningbepaling voor de burgers, maar is het onderdeel van een politiek steekspel.  Een gemiste kans en daarom ga ik 1 september stemmen in naam van en in hoop op een betere democratie met meer inspraak voor de bevolking.

Waarom ik JA gaan stemmen, -net als ik voor de ondergrondse parking  ook stemde. JA, ik wil dat Sint-Niklaas evolueert naar een moderne stad waarin een deskundige administratie zich toelegt op haar kerntaken. En ja, ik ben een voorstander van een kostenbesparende en klantgerichte fusie tussen de stad en het OCMW. En JA, ik wil ook sterke partnerschappen met stedelijke bedrijven, de sociale economie of het maatschappelijke werkveld om de efficiëntie in verschillende stadsopdrachten te kunnen verhogen maar bovenal de klantvriendelijkheid te bevorderen.  Ja  want zulke hervormingen kunnen de hefboom zijn om met eigen diensten maximaal in te zetten op propere straten en pleinen.  Maar daarvoor is er eerst een kerntakendebat nodig over de werking van de stad. Het kerntakendebat dat moet leiden tot objectieve metingen en gefundeerde beslissingen  zal pas afgerond zijn tegen december wanneer het meerjarenplan klaar is. En dan pas kan er gekeken worden welke diensten er  moeten gehervormd worden. Zo wordt er in het debat van de reinigingsdienst enkel gesproken over de ophaling van het huisvuil ( pmd, gft, restafval). Terwijl het moet gaan over de andere taken: Moet stedelijke reinigingsdienst de Grote Markt steeds opkuisen na privé-evenementen? Of is dit geen taak van de organisator die hiervoor een privé-firma moet aanspreken. Dat er nog geen ontslagen komen, is correct. Maar nog correcter is dat zo jaarlijks zo laaggeschoolde, maatschappelijk kwetsbare mensen via seizoensarbeid aan de slag kunnen bij de stad. Wat gaat er nu gebeuren die mensen zullen naar het OCMW gaan. Waardoor het OCMW meer middelen moet krijgen van de stad en dus de kost toch bij de stad blijft.  De volksraadpleging, een gemiste kans.  En zo wordt een hoogdag van de democratie, een nachtmerrie voor de burger. Een gemiste kans.