Dag: 13 oktober 2012

SOS 2012, Sint-Niklaas is de baas:Een pleidooi om onze stad in het belang van alle inwoners te besturen .

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 en in de maanden daarna wordt de koers van Sint-Niklaas bepaald. 2012 maakt niet voor niks deel uit van de naam van onze partij. Het moet een kantelmoment voor onze stad worden.

 

‘Sint-Niklaas is de baas’ duidt deze omwenteling sprekend. SOS 2012 houdt hiermee een pleidooi om onze stad te besturen in het belang van alle inwoners. Ons onafhankelijk stadsproject kiest enkel voor Sint-Niklaas. Het durft de denkkaders van de nationale politieke partijen overstijgen. SOS 2012 is dé partij van Sint-Niklaas.

 

SOS 2012 staat voor een team vol sociaal bewogen Sint-Niklazenaren. Onze 41 kandidaten vormen een mooie afspiegeling van de samenleving. Bewust, want samen zijn we vastberaden om onze stad aan alle Sint-Niklazenaren te geven.  

 

Daarvoor moet je knopen durven doorhakken. SOS 2012 was de motor in de inhaalbeweging binnen verschillende facetten van het jeugdbeleid, in het inslaan van nieuwe wegen in de internationale samenwerking van de stad en in de focus op een klantgerichte dienstverlening. Ook onze inbreng in de OCMW-raad bewees dat onze échte keuzes de afgelopen zes jaar loonden. Op deze manier willen we verder werken, ook binnen andere beleidsdomeinen.

 

Ons programma tekent een frisse ongebonden koers uit voor 2012 en verder. 12 duidelijke keuzes waarvan we overtuigd zijn dat ze onze stad en al zijn inwoners zullen bewegen. Want SOS 2012 is dé partij voor Sint-Niklaas.

 

Wouter Van Bellingen

Lijsttrekker SOS 2012

 

 

12 duidelijke keuzes voor Sint-Niklaas, onze stad.

         


Sint-Niklaas, meer dan 9100!

 

Een stadsproject gaat verder dan Sint-Niklaas centrum. Sint-Niklaas heeft met Belsele, Nieuwkerken en Sinaai drie levendige deelgemeenten.Door extra ruimte te scheppen voor gemeenschapsvorming en medeverantwoordelijkheid wil SOS 2012 elk dorp de instrumenten geven om zijn identiteit te versterken.

 

Het dorpsniveau is qua organisatie en schaalgrootte het platform bij uitstek om een dorpsenveloppe mede te beheren. Besturen is keuzes maken binnen de budgettaire ruimte. En net wanneer de leefomgeving van inwoners ter discussie staat, is inspraak over beleidsprioriteiten vanzelfsprekend. SOS 2012  is er van overtuigd dat je door deze beleidsoverschrijdende aanpak niet alleen efficiënter bestuurt maar ook de geloofwaardigheid van het beleid versterkt.

 

SOS 2012  ziet de uitbouw van gemeenschapssites in alle deelgemeenten als een essentiële schakel om het gemeenschapsleven in de dorpen uit te diepen:

 

–          Belsele kent traditioneel twee sites waarrond het gemeenschapsleven is opgebouwd: De Kouter en De Klavers. Site De Klavers heeft alles in zich om verder uitgebouwd te worden tot een volwaardige gemeenschapssite die sport, cultuur en jeugd clustert. Een jongereninstuif maakt daar integraal deel van uit. De Molensite, op een steenworp van De Klavers, biedt de mogelijkheid om kinderopvang definitief te verankeren. De Kouter blijft met zijn specifiek aanbod evenwel bijzonder complementair aan De Klavers.

–          In Nieuwkerken willen we op korte termijn de uitdaging aangaan om de talloze vrijetijdsinitiatieven, over de talrijke sites heen, zoveel mogelijk te clusteren. De toegankelijkheid en het onderhoud van de bestaande infrastructuur staat hier voorop. Ook het decentraal cultuuraanbod van De Vlasbloem moet gewaarborgd blijven.

–          In Sinaai moet, in nauw overleg met de dorpsgemeenschap, het polyvalente gemeenschapscentrum Troelant voorzien worden van een sterke beheerstructuur, waardoor alle vrijetijdsinitiatieven optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van deze nieuwe infrastructuur.

 

Parallel aan het clusteren van activiteiten rond gemeenschapscentra en het behoud van basisdienstverlening in de dorpshuizen,  ziet SOS 2012  de mogelijkheid om verschillende logistieke en administratieve taken te heroriënteren in de functie van een dorpswerker,zonder daarvoor bijkomend personeel in te zetten. Deze kan gericht het gemeenschapsleven aanzwengelen, kan instaan voor het beheer van het gemeenschapscentrum en de stedelijke vergader- of werkingslokalen in het dorp en kan projectmatig activiteiten op dorpsniveau ondersteunen.

 

SOS 2012 wil consequent waken over het behoud van de ruimtelijke dorpsidentiteit.  Elke ruimtelijke versmelting met de kernstad past niet in de gewenste beeldkwaliteit tussen dorp en stad. Om dit uitgangspunt symbolisch kracht bij te zetten, verdient elk dorp zijn eigen postcode: Belsele 9111, Sinaai 9112 en Nieuwkerken 9113.

De open groene ruimte in en rond de dorpen bepaalt in grote mate mee hun identiteit. SOS 2012  wil er alles aan doen om deze te vrijwaren.  Waar het functioneel is moet dat groen ook vrij toegankelijk gemaakt worden. Een actief bos- en grondbeleid waarin een gezond evenwicht wordt gezocht tussen natuurbehoud en zachte recreatie moet dit mogelijk maken. Landbouwers kunnen daarbij mee instaan voor het onderhoud en de bescherming van de open ruimte. Trage wegenplannen in elke deelgemeente vormen voor onze partij hét raamwerk waarlangs de groene publieke ruimte wordt uitgebouwd. Ook compact wonen en andere trekpleisters in het gemeenschapsleven moeten binnen dit kader worden ingepast. Per deelgemeente zien we enkele grote uitdagingen:

 

–          De ontwikkeling van speelbos de Mierennest in Belsele is volop aan de gang. Deze groene vlek kan beter ingeschakeld worden in het dorpsnetwerk door de dienstdreefvanuit de Gavermolenstraat ook toegankelijk maken. In het dorpshart verdient het project rond het Hof van Belsele alle ondersteuning. De uitvoering ervan moet voor SOS 2012  komende bestuursperiode vorm krijgen zodat het dorpsleven van Belsele meer zuurstof kan krijgen.

–          De gronden achter het OCMW en de Gery Helderenbergstraat in Nieuwkerken werden al ruimtelijk vastgelegd als parkgebied. Dit dorpspark Wallenhof moet, doorkruist door trage verbindingen, het hart van Nieuwkerken een groene ontmoetingsruimte geven. SOS 2012 wil onmiddellijk starten met de aankoop van de gronden. Door de verschillende, verspreide woonkernen in Nieuwkerken is het dorpspark immers complementair aan het geplande speelbos aan de Heihoek en bovendien minstens even noodzakelijk. Daarnaast staat voor onze partij de bescherming van de waardevolle gebouwen en tuinen rond de pastorij voorop. Ze kunnen echter wel een invulling krijgen die hun authentieke karakter niet schaadt. Tot slot scharen we ons volledig achter het scenario om op de Westakkers een zone voor recreatie en bedrijvigheid uit te bouwen met maximale aandacht voor de ecologische waarde van het gebied.

–          De uitvoering van de ruimtelijke plannen rond Ter Beke moet in Sinaai een dorpsbos nabij de woonkern mogelijk maken. Om de volgende generaties een echt bos te kunnen schenken, moet ook hiervoor de aankoopprocedure zo snel mogelijk worden opgestart. Daarnaast wil SOS 2012 de recent opgemaakte adviesnota Trage Wegen stelselmatig uitzetten op het terrein. Ze is een de leidraad voor een ruimtebeleid waarbij het behoud van de ruimte voor landbouw, natuurzorg en zacht gebruik in evenwicht is.

Mobiliteit en verkeersveiligheid doorkruisen elke eisenbundel uit de deelgemeenten. Investeringen in veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur zijn in een dorpsbeleid voor SOS 2012 dan ook essentieel. Verschillinde ‘missing links’ of gevaarlijke punten zoals de Vossekotstraat in Nieuwkerken en de Luitentuit in Sinaai moeten prioritair worden aangepakt. Een vertaling van het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer en dan pas persoonlijk vervoer) bij alle werkzaamheden moet daarnaast de ambitie om verkeersveilige dorpskernen te creëren ook in de praktijk hard maken. Bussen moeten de deelgemeenten (ook s’avonds en s’nachts in de weekends) bedienen en hun grondgebied voldoende dekken.

 

De Vetste Jeugdstad van Vlaanderen

 

In vrijwel alle Vlaamse centrumsteden wordt de komende jaren een babyboom verwacht, met een piek vanaf 2017. Niet enkel de vergrijzing maar ook de ‘vergroening’ plaatst onze stad voor grote uitdagingen. Om onze titel van ‘Vetste Jeugdstad van Vlaanderen’, als erkenning voor een straf kinder- en jongerenbeleid, ook in 2020 waardig te dragen, wil SOS 2012  Sint-Niklaas daarom profileren als een kindvriendelijke stad, niet in woorden maar in daden.

 

Kindvriendelijkheid kan je pas concreet maken wanneer je elke buurt voldoende groene ruimte schenkt. In een stad op kindermaat wordt daarom al van in de planfase geïnvesteerd in openbare plekken die veilig en bespeelbaar zijn. Enkel zo bouw je onze stad uit tot een aantrekkelijke woonstad. Het actieplan speelweefsel zet die ambitie in de verf. Het is dit stadsproject waar SOS 2012  komende  bestuurperiode onmiddellijk mee aan de slag wil. Het plan staat per wijk bol met concrete acties rond beleefbare openbare ruimte. Enkel met zulke wijkplannen kan je belevingsruimte voor kinderen en gezinnen pas echt garanderen zonder te verzanden in natte vingerwerk. Een soortgelijke oefening voor de deelgemeenten is dan ook aan de orde, parallel aan de opmaak van hun trage wegenplannen.

 

Het actieplan speelweefsel ziet de stationsomgeving, de site Puyenbeke en De Ster als geschikte locaties voor ruimte skaters en BMX-ers op stadsniveau. SOS 2012 wil in de ruimtelijke studies voor die gebieden deze functie ook effectief integreren. Voorzieningen op minstens 1 van deze locaties moeten komende bestuurperiode, in samenspraak met de doelgroep, vorm krijgen.

 

Laagdrempelige, tijdelijke initiatieven op buurtniveau voor kinderen en jongeren  zijn een mooie aanvulling op vaste (speel)voorzieningen. De ‘Pretcamionet’ deed al vele kinderen in speelkansarme buurten spelen. SOS 2012  wil met een ‘Cultuurcamionet’ en ‘Sportcamionet’ ook het cultuur- en sportaanbod naar alle buurten brengen.

 

SOS 2012  plaatst na het ‘recht op spel’ en het ‘recht op een eigen mening’ voor kinderen en jongeren een uitroepteken. Wewillen dat het stadsbestuur consequent en in concrete projecten over hun leefomgeving de dialoog met kinderen en jongeren aangaat, ook bij samenlevingsproblemen tussen generaties. Niet omdat het hoort, maar omdat hun onomwonden mening inspireert en je als bestuur enkel op deze manier een objectief onderscheid kan maken tussen spelen of rondhangen en  ‘uithangen’.

 

We willen jonge scheuten alle kansen geven om te groeien. In hun buurt of wijk maar ook binnen jeugdverenigingen (jeugdbeweging, speelpleinwerking, jeugdhuis,…) Naast het integrale jeugdbeleid verdient het jeugdwerk specifieke, logistieke en administratieve ondersteuning op maat. SOS 2012 kan niet naast het belang van kadervorming voor jeugdleiders kijken als een belangrijke toetssteen voor de kwaliteit van het jeugdwerk.

 

De kwaliteit van de jeugdlokalen in onze stad steeg met rasse schreden maar de inhaalbeweging is nog niet voltooid. SOS 2012 ziet in de herbestemming van het kerkpatrimonium dan ook een unieke kans om de huisvesting van verschillende jeugdwerkingen te verbeteren. Jeugdbewegingen hebben daarnaast  nood aan voldoende steun om hun (vernieuwde) jeugdlokalen te onderhouden zoals het hoort. We willen samen met het jeugdwerk op zoek naar haalbare en gepaste instrumenten.

 

De stad en elke deelgemeente verdienen kwalitatieve infrastructuur om te fuiven. In de deelgemeenten wordt die best geïntegreerd in polyvalente gemeenschapscentra. Aan de  fuifzaal van ’t Bauhuis moeten hoogdringend de nodige aanpassingen gebeuren om de geluidsakoestiek te verbeteren. Een jeugdtarief in alle stedelijke (gesubsidieerde) gebouwen moet de toegankelijkheid van de infrastructuur voor jongeren  garanderen.

 

Willen we gezinnen en kinderen echt het gevoel geven dat ze welkom zijn, dan moet de inhaalbeweging in kinderopvang komende bestuursperiode echt vorm krijgen. Het opvangvraagstuk treft in vele gevallen het algemene welzijn van gezinnen met kinderen en van de kinderen zelf. SOS 2012 vindt het een kerntaak van het stadsbestuur én het OCMW om in te zetten op een beduidende capaciteitsverhoging van alle opvanginitiatieven. Dat kan door zelf initiatief te nemen of door ruimte te scheppen voor private initiatieven. Stedelijke ondersteuning voor onthaalouders kan daarin een element zijn Het is noodzakelijk de (logistieke) synergie met rusthuizen te onderzoeken om zo tot een efficiënte inzet van middelen te komen.  Bovendien kan deze samenwerking ook intergenerationeel een voorbeeld zijn.

 

In de hervorming van de gemeentebelastingen vindt SOS 2012 het tot slot noodzakelijk dat gezinnen een duwtje in de rug krijgen.

 

Een winkelhart met PIT

 

Het winkelhart van de stadskern krijgt met de Stationsstraat een vernieuwde slagader. SOS 2012 gaat voor niks minder dan een gezonde bloedsomloop. Want een gezonde middenstand zorgt mee voor een aangename binnenstad en gezellige dorpskernen. Alle winkelstraten in de stadskern (Stationsstraat, Ankerstraat, Kokkelbeekstraat, Nieuwstraat, Mercatorstraat,…) en in de dorpskernen verdienen daarom een duidelijke winkelstrategie met PIT. Want onze partij gelooft dat creatieve promotie, innovatie van producten en diensten en het verhogen van de leegstandtaks elk winkelhart van onze stad sneller zal doen slaan.

 

Elk huisje zijn kruisje. Toch heeft elk winkelhart nood aan éénvormige en creatieve uitstraling. SOS 2012  wil dat de stad, in samenwerking met de handelaars, werk maakt van frisse en vindingrijke promotie van haar winkelhart in het Waasland, in andere centrumsteden en in Zeeuws-Vlaanderen.

 

SOS 2012 wil de verdere verschraling van de winkelkernen tegengaan. We vinden het onzin het winkelaanbod enkel af te stemmen op de meerwaardezoeker. Is niet elke Sint-Niklazenaar op zoek naar gezellige, nieuwe of frisse producten? Onze stad herbergt al heel wat creatieve ondernemers van eigen bodem die durven innoveren. Ze durven een product heruit te vinden, te luisteren naar de consument, te investeren in betaalbare kwaliteit, sfeer en dienstverlening. Hun producten balanceren tussen authenticiteit en vernieuwing. SOS 2012 wil met een innovatiefonds deze omwenteling versterken, vernieuwing in de lokale detailhandel stimuleren en zo het profiel van elk winkelhart aanscherpen

 

Daarnaast vinden we dat onze winkelkernen zich t.o.v. het Waasland Shopping Center moeten onderscheiden als lokaal verankerde, sociale kernen met een totaalpakket: als een gebied met winkels, horeca maar ook dienstverlenende centra. SOS 2012 ijvert dan ook voor het inbrengen van permanente publieke functies centraal in elk winkelhart. De panden in de Reinaertgalerij en aan het Stationsplein zijn daarvoor bv. uitermate geschikt.

 

Voor de kernstad kiest SOS 2012  resoluut voor een winkelgebied als een voetgangers- en fietsersgebied, waar winkelen in alle rust kan en waar bestemmingsverkeer naar de juiste centrumparkings worden gestuwd. Zo gaan gezellig winkelen en aangenaam leven hand in hand. Senioren of mensen met een fysieke beperking moeten aan de poorten een winkelcaddy kunnen ontlenen.

 

We pleiten daar bovenop voor een drastische verhoging van de leegstandstaks (rekeninghoudende met de lopende meters van de gevel, het aantal jaren van leegstand en het aantal verdiepingen van het gebouw). De heropleving van het winkelhart in de stadskern is immers een gedeelde verantwoordelijkheid, ook die van eigenaars van leegstaande (winkel)panden. Van hen verwachten we dat ze hun huurprijzen fors naar beneden halen in plaats van hardnekkig te speculeren op leegstand. Met deze ingreep bekoel je de huurprijzen en geef je zuurstof aan nieuwe initiatieven.

SOS 2012 wil de leegstand met 70% terugdringen tegen 2020 met 1 duidelijk doel: een hogere conversiegraad (verhouding passage – verkoop) van het winkelaanbod. Hoe hoger de bezettingsgraad, hoe meer passanten, hoe meer potentiële kopers.

 

In eigen stad bewijzen enkele mooie, lokaal verankerde initiatieven zoals ‘Plein in Bloei’ van het Onze- Lieve-Vrouwplein, maar ook de conceptwinkels in de Mercatorstraat en in Belseledorp dat samenwerking afstraalt op het profiel en de samenhang van de hele winkelzone. Daar gebeurt samenwerking niet louter om de structuur maar omdat het loont en het hun bedrijfsresultaten positief beïnvloedt. Ondernemers gaan samen een resultaatverbintenis aan en investeren in hun specifiek winkelgebied. Zulke goed uitgewerkte BID-voorstellen (Business Improvement District) zijn daarom hét antwoord en alternatief op het huidige, matte centrummanagement. SOS 2012 wil deze lokale initiatieven alle ruimte en kansen geven, hen stimuleren maar niet dirigeren. De kracht van het koekje zit in eigen deeg… en dat wordt niet op het stadhuis bereid.

 

Tot slot moet onze stad ook KMO-bedrijvigheid blijven aantrekken, met duurzame inplanting (qua energievoorziening, landschapsintegratie, efficiënt ruimtegebruik en op vlak van bereikbaarheid) en lokale jobcreatie als belangrijke toetsstenen. Voor SOS 2012 verdienendeze elementen ook bijzondere aandacht wanneer potentiële bedrijventerreinen zoals Het Eeckelaerthof, De Westakkers of De Winningen bouwrijp worden gemaakt. Om dit vraagstuk degelijk te kunnen beantwoorden, is het essentieel om, in de schoot van Interwaas, de regionale  schaalgrootte te laten spelen. Voor hen is volgens onze partij alvast ook een rol weggelegd om de uitdagingen uit de WES-studie rond de concrete invulling van bedrijventerreinen aan te pakken. In overleg met de sector moet echter ook binnen de eigen stadsadministratie bekeken worden hoe de klantvriendelijkheid voor KMO’s de hoogte in kan.

 

Verlucht onze stad!

 

Onze stadskern wordt verder bebouwd. Goed ook, zo kunnen we de landelijke, open ruimte vrijwaren. Zonder alle aspecten van ‘wonen in de stad’ te herdenken, zullen we echter op de grenzen van onze stad botsen. Verschillende inwoners maken daar nu al kennis mee. SOS 2012  kiest daarom resoluut voor een beleefbaar stadsmodel. Een stad die voor en door alle mensen wordt gemaakt, die uitnodigt om te werken, te wonen en te verblijven. Enkel een duurzaam en samenhangend script, in al zijn facetten, kan daar het antwoord op geven.

 

De uitbreiding van de Clementwijk aan de rand van de stad brengt verschillende van die facetten van duurzaam wonen in de praktijk: compact en gedifferentieerd wonen, gebundeld parkeren, woon- en leefstraten, fiets-,wandel- en speelnetwerken, een uitgebreide parkzone, een optimale ontsluiting voor openbaar vervoer, ruimte voor dienstverlening en dierenvoorzieningen. Terwijl deze uitbreiding alle lof oogst, worden op verschillende plaatsen in de stad binnengebieden verkaveld zonder deze principes even doordacht te hanteren. SOS 2012 wil daarom een duurzaamheidstoets voor nieuwe woonprojecten verankeren in de stedelijke verkavelingsverordening.

 

Om de beleefbaarheid van de stad aan te scherpen,ijvert SOS 2012 daarnaast voor investeringen in openbare ruimte, niet enkel in grote centrale ontmoetingsplaatsen maar vooral in verouderde stadswijken. Verschillende klassieke stadskernbuurten, het geheugen van de stad, schreeuwen om een wijkvernieuwing waarbij openbare en publieke voorzieningen de buurt belevingswaarde en cachet geven. Het groenplan en het actieplan speelweefsel beschreven per wijk reeds een ambitieus scenario om hen te ‘verluchten’. Hand in hand met renovatiestimuli zou wonen in die wijken zo opnieuw aangenaam en aantrekkelijk moeten worden.

 

Het ontbreekt de stad momenteel echter aan een sterk instrument om zulke wijkvernieuwingen vorm te geven. Om de duurzame ruimtelijke planning van de openbare ruimte ook ten velde vorm te geven, pleit SOS 2012 voor de oprichting van een stadsvernieuwingsbedrijf. Zo’n bedrijf kan een actieve, dynamische grond- en pandenregie vormgeven. Het moet zich als autoriteit kunnen handhaven, samenwerken met de vastgoedsector en zo het verlengde vormen van het ruimtelijke beleid van het stadsbestuur.

 

SOS 2012  is vurig pleitbezorger van een stadsbos ten zuiden en ten noorden van de kernstad.In het zuidenzijn de contouren van een uitgebreid stadsbos Puitvoet gekend. Voor de realisatie van de verdubbeling van deze vrij toegankelijke, groene long, willen we onmiddellijk middelen vrij maken. In het noorden van de kernstad ambiëren we een zoekzone voor een echt stadsrandbos, complementair aan de parkzone voorzien in de uitbreiding van de Clementwijk. Een groene, belevingsvolle N/Z ader over de Mechelen-Terneuzenwegel, Hofstraat en Parklaan moet beide stadsbossen met elkaar verbinden.

 

Pal in het stadshart overstijgt de huidige aanwezigheid van AZ Nikolaas de draagkracht van de stadkern. De campus van weleer vloeit als een vlek uit over een heel stadsdeel. Een hyperprofessionele ziekenhuiscampus van die omvang hoort volgens SOS 2012  thuis aan de rand van de stadskern. Het stadsbestuur moet alles in het werk stellen om deze verhuis mogelijk te maken. Zo kan de vrijgekomen ruimte worden ingevuld als multifunctionele, groene woon- en verblijfslong in het stadshart. Een campus kernstad moet dan de eerste zorgen op korte afstand mogelijk houden.

 

SOS 2012 ziet op het domein de Westakkers de mogelijkheid om, via een wandel en fietsverbinding en in harmonie met het ecologisch waardevolle bosgebied, de recreatiemogelijkheden op stadsniveau van het recreatiedomein De Ster aan te vullen. Bovendien leent de oude militaire kazerne zich uitstekend om een bovenlokaal jeugdverblijf uit te bouwen. Waar dit de verblijfskwaliteit van het gebied niet hypothekeert kan ook bedrijvigheid worden ingepland. Zowel wat de ontwikkelingen op de Ster als de Westakkers betreft, ziet onze partij de provincie als dé partner om de uitbating en de financiering rond te (blijven) krijgen.

  

Op weg naar een energieneutrale stad

 

Werken aan duurzaamheid start in onze eigen stad. Middenin klimaatambities van hogere overheden ziet SOS 2012 voor een centrumstad als Sint-Niklaas een sleutelrol weggelegd om met  een scherpe energiestrategie energieneutraal te zijn tegen 2050. De kat uit de boom kijken helpt de volgende generaties niet verder. Er liggen voldoende lokale uitdagingen op de klimaatplank.

 

Energieneutraal betekent voor ons dat de netto CO2-uitstoot door energie tot 0 wordt herleid. SOS 2012 wil komende bestuursperiode bindende acties binnen vier doelstellingen  om als tussenstap in 2020 de CO2-uitstoot met 30% te verminderen:

 

–          Zoveel mogelijk gebouwen energieneutraal in 2050

Gebouwen zijn goed voor meer dan 40% van de CO² uitstoot. Europese regelgeving legt de vinger op de wonde en verplicht  nieuwe gebouwen en grondige renovaties tegen 2021 quasi energieneutraal op te bouwen. De ondersteuning voor bouwers en verbouwers versterken is dus een must. Dat kan onder meer door hindernissen om energiezuinig of compact te bouwen weg te werken in het stedelijke bouwreglement of door het aanbieden van energiescans en thermografische foto’s van particuliere woningen.

 

–          Het stadsbestuur energieneutraal binnen 25 jaar

Maar laten we vooral ook in eigen boezem kijken. Alle nieuwe stadsgebouwen moeten voor SOS 2012 met onmiddellijke inganggestoeld zijn op de energieneutrale leest. Bovendien is het nu of te laat om te starten met een actieplan om het hele gebouwenpark energieneutraal te maken. Investeringen kunnen ook via derdepartijfinanciering. Wat verplaatsingen van en naar openbare gebouwen betreft, stellen we een duidelijk streefcijfer voor: 30%  moet duurzaam.

 

–          Vijf keer meer hernieuwbare energie in 2020

Hernieuwbare energie vermijdt CO² emissie. Bovendien zijn zonne- en windenergie en omgevingswarmte minder onderhevig aan prijsstijgingen. SOS 2012  wil een lokaal energiebedrijf opstarten dat zich richt op energiebesparing, energieproductie en energielevering. Het bedrijf moet eigen energieprojecten opstarten en andere lokale initiatieven bundelen. In samenwerking met bedrijven en de campus KAHO Sint-Lieven moet op zoek worden gegaan naar innovatieve projecten. Zo zijn er in onze stad verschillende land- en tuinbouwbedrijven die mits ondersteuning energievoorziening via biomassa  (kunnen) uitwerken.

 

–          Duurzame mobiliteit

25% van de CO2-uitstoot komt door mobiliteit. Het aantal individuele autoverplaatsingen, zeker voor korte afstanden, moet hoe dan ook achteruit. Dat is de ultieme missie van Sint-Niklaas, fietscity. Maar ook een sterk openbaar vervoer is essentieel.

 

Het energievraagstuk doorkruist ook andere maatschappelijke uitdagingen. Net daar ligt volgens onze partij een toegevoegde waarde van een scherpe energiestrategie. SOS 2012 bepleit, parallel aan de voorgaande acties, een preventief beleid gericht op gezinnen met risico op energie-armoede. Begeleidingstrajecten en investeringen in huurwoningen via de sociale verhuurkantoren moeten een maximale besteding aan energie van 10% mogelijk maken.

 

Daarnaast  beïnvloedt de energiebevoorrading van bedrijven hun economische ontwikkeling. SOS 2012 wil in elk nieuw bedrijventerrein of terrein in reconversie een zelfvoorzienend energieconcept integreren. Dezemoeten ervoor zorgen dat ook bedrijven energieneutraal kunnen worden, dat hun potentieel aan hernieuwbare energie wordt benut en hun energie goedkoper wordt.

 

Onze stad kan volgende bestuursperiode onmiddellijk starten om deze acties vorm te geven. Partnerschappen met het OCMW, externe actoren en sociale economieprojecten moeten de slagkracht versterken. Waar dit past ziet SOS 2012 Interwaas als geschikt platform omviaregionale uitwisseling of uitwerking de lokale ambitie extra kracht bij te zetten.

Duurzaam en vlot mobiel

 

Het centrum van de stad blijft worstelen met een verkeersknoop. Een volwaardige stadsring wil doorgaand verkeer uit de kernstad houden. De aanleg van die ring is volop bezig maar het zal nog enkele jaren duren voor hij volledig is afgerond. Voor SOS 2012  moet daarom nu reeds aan duidelijke, overzichtelijke en definitieve oplossingen worden gewerkt.  Een nieuw stadsbestuur kan niet onmiddellijk wonderen verrichten maar moet wel mobiliteitsknopen durven doorhakken om te komen tot een duurzame en samenhangende visie op de stadsmobiliteit.

 

Sint-Niklaas fietscity

Fietsen staat symbool voor leven in de stad, als ‘an urban way of life’. Sint-Niklaas uitbouwen tot een echte fietsstad is dan ook een essentiële bouwsteen in onze visie op stadsmobiliteit. Op die manier willen we de mobiliteitsdruk op de kernen verlagen. Bovendien zijn investeringen infietsbeleid ook een krachtige hefboom om leven, ontmoeting en de stadskernvernieuwing in de stad aan te zwengelen.

 

Leven en fietsen in de stad hoort veilig te zijn, voor jong en oud.  Daarom schuiven we een duidelijk objectief naar voor: we willen het aantal zwaargewonden en doden bij fietsers drastisch terugdringen. Ambitieuze steden als Kopenhagen, Freiburg en Basel gingen ons voor. Zij durfden kiezen voor ‘fietsware’: zowel hard als soft.

 

Onze stad heeft enerzijds nood aan goeie fietshardware: fietsinfrastructuur. SOS 2012  zietnog verschillende uitdagingen en investeringen. Verschillende schakels en gevaarlijke punten in het fietsnetwerk binnen de stads- en dorpskernen moeten worden aangepakt. Fietsstraten moeten het mogelijk maken om die kernen makkelijk en veilig te bereiken én te doorkruisen. Schoolomgevingen en andere publieke voorzieningen zijn in die fietsgerichte routes strategische plekken.

 

Zulke aanpassingen slagen alleen wanneer bij elke mobiliteitsoefening  en in de planfase van alle werken in de openbare ruimte het STOP-principe hard wordt gemaakt. Dat kan, door te vertrekken bij de fietsers en voetgangers en er niet te eindigen. Een verhoging van de (fiets)deskundigheid in de administratie en een integrale aanpak van openbare werken zijn in deze optiek dan ook onontbeerlijk.

 

SOS 2012 vindt het anderzijds de taak van hetbestuur om de ‘fietsvibes’ massaal te verspreiden door slimme investeringen in de fietscultuur. Die investeringen in fietssoftware moeten fris en creatief zijn: kleurrijke fietsenstallingen kunnen bijvoorbeeld een stijlvol baken vormen in het straatbeeld. Bakfietsen in alle soorten en maten bewijzen dat ’het fietsen’ tegelijk functioneel en trendy kan zijn. Met een CAMBIO-systeem voor bakfietsen kan je deze trend als stadbestuur verder aanzwengelen. Daarbovenop draag je met een vindingrijke promotiecampagne ongetwijfeld bij tot meer fietsen op straat én scherp je het profiel van Sint-Niklaas als bruisende en leefbare stad aan. Eindhoven bewijst bovendien dat investeren in het fietsbeleid ook investeren in de lokale middenstand betekent. Want een fietser besteedt meer en bewuster dan een autogebruiker.

De bus op!

Gratis openbaar vervoer op zaterdag kost veel geld en is te weinig structureel.  Onze partij ziet die investeringen dan ook graag verschuiven naar een betere dekking van de diensten over het hele grondgebied van de kernstad en zijn deelgemeenten. Even heikel blijft de frequentie en de klantonvriendelijke routesignalisatie.  SOS 2012 wil dat het bestuur rond dit laatste alvast zelf het initiatief neemt en om op alle knooppunten in het net duidelijke bestemmingsborden aanbrengt.

 

Een verkeersknip en stadsroutes voor auto’s

Toch hoeft dit alles niet te betekenen dat alle auto’s op stal moeten blijven staan. SOS 2012 wil duurzaam transport stimuleren maar ook ruimte creëren voor noodzakelijk bestemmingsverkeer. Om doorgaand verkeer uit de stad te weren heb je meer nodig dan alleen een stadsring. Daarom bepleitten we een verkeersknip op de Grote Markt. Die maakt het onmogelijk met de auto volledig rond de Markt te rijden. Via verschillende stadsroutes moeten inwoners en bezoekers echter snel hun weg vinden tot in het centrum en ook weer snel de stad uit kunnen rijden.

 

Deze gebruiksroutes verdienen elk hun centrumparking. We willen de bestaande parkings daarom maximaal inschakelen in de functionele verkeerslussen voor autoverkeer. Daarvoor dringt een onderzoek naar hun rendabiliteit en capaciteit zich op. Waar nodig moet deze worden verbeterd of uitgebreid. Bij een verhoging van de capaciteit moet de nadruk  liggen op de beeldkwaliteit en de beleefbaarheid van de site waarop de parking vorm krijgt.

 

Een verkeersknip aan de Grote Markt maakt het ook mogelijk maken om het stadshart uit te bouwen tot een veilig fietsers- en voetgangersgebied.  Een veilige link tussen de Markt en de Stationstraat is daarbij een prioriteit. Ook de site rond de academies en de stadsschouwburg aan de Hofstraat moet daartoe worden gerekend.

 

De heraanleg van het kruispunt Driekoningen is tot slot een onmisbaar stuk om de puzzel te doen kloppen. Het is en wordt een belangrijk knooppunt in verschillende stadsroutes richting het centrum. Net zoals op andere kruispunten waar de stadsring het centrum dwarst, zorgt de huidige verkeersinrichting dagelijks voor gevaarlijke situaties. Een vernieuwing hangt af van de Vlaamse overheid maar een veilige oplossing is prioritair om het ringmodel geen nieuwe problemen te laten creëren. SOS 2012 wil dat het stadsbestuur alles op alles zet om dit dossier volgende bestuursperiode letterlijk in de steigers te zetten, met alle loop- en fietslijnen en de veiligheid van de zwakke weggebruiker als toetssteen.

 

Evenementen en cultuur met een duidelijke footprint

 

Sint-Niklaas is de afgelopen jaren enorm gegroeid als evenementenstad. De klassieke dooddoener ‘er gebeurt niks in de stad’ verdwijnt langzaam uit de volksmond. Sint-Niklaas bruist, voor jong en oud. Hoewel er al heel wat op stapel staat in de stad, vindt SOS 2012  dat elk van de cultuurproducten een verscheiden doch duidelijk karakter of ‘footprint’ verdient.

 

SOS 2012  breekt daarom een lans voor een diversificatie van het cultuuraanbod in de stad. Dat kan door cultuur in de breedste zin van het woord te ondersteunen. Dat kan door cultuur divers en in al zijn facetten in te vullen: zowel in genre, doelgroep, leeftijd, schaalgrootte als op geografisch bereik. Voor onze partij zijn evenementen, voorstellingen of tentoonstellingen, elk met hun eigen accent, immers de ultieme hefbomen om mensen samen te brengen. Ze kunnen ontmoetingen tussen stadsgenoten stimuleren, zowel intergenerationeel en intercultureel.

 

Daarnaast vindt SOS 2012  de tijd meer dan rijp om via ‘productplacement’ het culturele aanbod van en in de stad te profileren tegenover de andere centrumsteden. Een professionele communicatiestrategie moet het cultuuraanbod in onze stad meer slagkracht geven en de huidige informatiedragers stroomlijnen. Daarbij kan handig worden ingespeeld op relevante elementen die de identiteit van onze stad bepaalden (bv. textiel als leidraad). Bovendien is ook onze uitstekende geografische ligging een troef die tegenover organisatoren van o.a. colloquia, beurzen of (jeugd)toerisme nog te weinig wordt uitgespeeld.

 

De stad als regisseur

De afgelopen bestuursperiode profileerde de stad zich met succes als organisator. Toch is deze rol niet langer houdbaar. SOS 2012 wil de lokale evenementen, op buurt-, wijk-, of dorpsniveau of die met een bovenlokaal karakter, sterker ondersteund zien door het stadsbestuur. Die extra maar gerichte stimuli moeten voor een uitgebalanceerd en complementair evenementenaanbod zorgen en de stadsadministratie de ruimte geven om zich toe te spitsen op enkele bakens op de evenementenkalender.

 

Zo blijven de Vredefeesten met het stadsfestival Villa Pace (het muziek- en inhoudelijk luik en de wereldmarkt) alle logistieke en financiële steun verdienen die hen sterk maakte. Onze partijwil daarom de samenwerking met de verschillende organisatiepartners kwalitatief en structureel verankeren. Unicef Solidariteitsstad leerde dat een jaarthema rond internationaal beleid loont. Daarom wil SOS 2012 ook het najaarsevent rond eerlijke geschenken, Villa Trade, verder uitbouwen. In het voorjaar verdient een lokale versie van een wereldfilmfestival alle kansen. De geplande werken aan de bibliotheek bieden bovendien de mogelijkheid om Villa Pace uit te breiden richting het Stationsplein en zo onder meer de inhoudelijke samenwerking met Siniscoop, De Casino en Bevrijde Wereld te versterken.

 

Ook met het hele programma rond ‘Sint-Niklaas, stad van de Sint’ wordt onze stad elk jaar op de kaart gezet. Een versterking van het hele gebeuren rond ‘Sint in de stad’ is een must. De uitbreiding van het ‘Huis van de Sint’ tot een atelierwerking rond Sinterklaas en het thema diversiteit het hele jaar door is een opportuniteit.

 

Hoewel de academies, de musea, de Bib en het cultuurcentrum essentiële schakels zijn in het stedelijke cultuurbeleid, mist SOS 2012 een duidelijke visie tegenover deze verschillende cultuuractoren. Regisseren betekent in deze vooral doortastend communiceren. Enkel zo kan je hen aanzetten hun samenwerking uit te bouwen en hun producten een eigentijdse invulling te geven. Bovendien kunnen ook andere lokale actoren zoals bv. de jeugdhuizen, WARP, de Siniscoop of De Casino beter betrokken worden in het ontwikkelen van nieuwe, frisse cultuurproducten.

 

Hoewel het bestaande cultuuraanbod succesvol is, krijgt nog nietieder lokaal talent de kansen die ze verdienen. De leegstaande panden in de kernstad zijn uitgelezen tijdelijke tentoonstellingsruimtes en kunnen een antwoord bieden aan de nood aan ateliers voor verschillende kunstenaars.

 

Binnen het culturele gebied tussen De Casino, de museumsite en de schouwburg- en academiesite zien we de VTS-site uitgroeien tot een culturele site die de samenwerking tussen de verschillende cultuuractoren veruitwendigt. De voorliggende plannen komen vooral tegemoet aan de uitbreiding van de academies en de schouwburg en zetten te weinig aan tot een echte symbiose van hun aanbod. De ruimere omgeving rond het Schouwburgplein is volgens SOS 2012 de ideale locatie waar bv. zowel klassiek als vrij geschoolde musici of lokale bands elkaar kunnen vinden in een muziekcentrum naar het voorbeeld van de Muziekodroom in Hasselt.

Een leerrijke proeftuin voor duizenden scholieren

 

SOS 2012 wil de naam van onze stad als scholenstad alle eer aan doen. Dat begint bij de essentie: het recht op onderwijs (zoals beschreven in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens) garanderen en het in al zijn facetten helpen waarmaken in Sint-Niklaas.

 

De vergroening maar ook de ambitie om jonge gezinnen met kinderen aan te trekken, plaatst het nieuwe bestuur voor een tweede uitdaging: voldoende aanbod aan kleuter- en lager onderwijs voorzien. SOS 2012  wil zijn verantwoordelijkheid daarin niet ontlopen en noodzakelijke infrastructuurprojecten van alle onderwijsvormen binnen welomlijnde criteria en in alle transparantie gepast ondersteunen. Toch heiligt het doel niet steeds een nieuwbouw. Indien bestaande leegstaande panden, mits aanpassingen qua veiligheidsnoden,  specifieke pedagogische noden en milieuvriendelijkheid, kunnen worden gebruikt, moeten deze snelle en financieel interessante oplossingen zeker worden overwogen.

 

Ouders moeten hun kinderen bij voorkeur naar een school in hun nabije omgeving kunnen sturen. SOS 2012 ziet een aangepast scholenaanbod met een sterk accent op buurtonderwijs als het antwoord op de stijgende vraag naar onderricht. We willen projecten die ouders aanmoedigen om voor een school in de buurt te kiezen (blijven) ondersteunen. Voor SOS 2012 moet ruimte voor buurtonderwijs in nieuwe woonontwikkelingen worden ingepast. Bij de ontwikkeling van buurtgerichte scholen moeten van bij de opstartfase ook multifunctionele gebouwen voorzien worden waarin ook naschoolse activiteiten een onderkomen kunnen vinden. Naast de  leerfunctie wordt zo ook een lokale gemeenschapsfunctie ingevuld, wat de cohesie van de buurt versterkt.

 

SOS 2012 wil  inclusief onderwijs ondersteunen en creatief meedenken met alle onderwijsnetten over lokale oplossingen voor vraagstukken zoals toegankelijkheid en gedifferentieerd leren. Het systeem met brugfiguren moet in dit kader zeker verder worden gezet. De schooltoelagepromotie kan in samenspraak met de betrokken sociale diensten nog verbeteren door zitdagen in de stadskern én deelgemeenten.

 

Onze stad is rijk aan enkele specifieke vormen van onderwijs, zoals het bijzonder onderwijs, het onderwijs voor anderstaligen en het volwassenen- en avondonderwijs. Elke onderwijsvorm, gericht op hun eigen doelgroep, heeft zo op haar manier een belangrijke emancipatorische en maatschappelijke waarde. SOS 2012  wil waar nodig met een open geest ondersteuning bieden.

 

SOS 2012maakt van verkeersveiligheid rond schoolomgevingen een topprioriteit. Daarnaast vraagt onze partij de scholen om zelf de minst verkeersbelastende opties qua schooluitgangen, schoolerven en uurregelingen uit te dokteren en hun leerlingen te sensibiliseren om de druk op de stadsbuurten leefbaar te houden.

 

De verschillende culturele faciliteiten in onze stad moeten dé proeftuin zijn voor de vele scholieren die elke dag onze stad aandoen. SOS 2012 wil dat de stad viaeendivers aanbod aan schoolvoorstellingen of via kortingen voor studenten met een studentenpas de nodige stimuli geeft om van deze voorzieningen optimaal gebruik te maken. Didactische feedback van leerkrachten en samenwerking over scholenpakketten is daarnaast van goudwaarde voor de culturele instellingen en moet de wisselwerking tussen de scholen en culturele instellingen versterken.

Een warme en gastvrije stad

 

Onze stad evolueert snel naar een heel diverse samenleving. Het verbreedt onze kijk en maakt van elke Sint-Niklazenaar een wereldburger. Toch wordt deze evolutie soms als een druk op lokale gewoontes en tradities ervaren. SOS 2012 wil daarom werk maken van een warme stadsmissie en een objectief en duidelijk samenlevingskader en zode sociale samenhang in de stad versterken.

 

SOS 2012 gaat voor een gastvrije stad. Dit doel willen we resoluut verankeren in een missie voor onze stad: eenieder een gelijkwaardige kans op deelname aan de samenleving aanreiken door gelijke kansen op zelfontplooiing te garanderen en te creëren. Deze missie is een kerntaak voor elke stadsdienst, voor externe diensten, instellingen of organisaties werkzaam in de stad. Iedereen draagt de (mede)verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid te verhogen of om mensen (meer) inspraak te geven.

 

Zulk een inclusieve benadering is voor SOS 2012 niet vrijblijvend. Daarom moeteen expliciete verantwoordelijkheid rond deze stadsmissie toegewezen worden aan een schepen en een stafdienst. Zij zijn dan het gezicht en aanspreekpunt van een warm samenlevingsverhaal. Het is hun taak te waken over de ontplooiing van de missie en dit horizontale samenlevingsproject dienstoverschrijdend aan te sturen.

 

SOS 2012 erkent ook het nut van bepaalde doelgroepgerichte maatregelen (voor senioren, mensen met een beperking, holebi’s of etnisch-culturele minderheden) wanneer deze achterstelling en uitsluiting tegengaan of de kans op participatie van bepaalde doelgroepen verhogen. Ze mogen echter niet leiden tot een nieuwe vorm van ‘hokjesdenken’. Daarom moet alle doelgroepenwerk resultaatgericht zijn en op zijn effect worden geëvalueerd.

 

SOS 2012 gaat voor een rechtvaardige stad en wil om willekeur te vermijden een objectief en duidelijk samenlevingskader voor Sint-Niklaas. Zo’n kader bepaalt de contouren van onze samenleving en wil de verwachtingen van het stadbestuur tegenover alle burgers concreet maken. Het kader geeft onze veiligheidsdiensten ook de mogelijkheid om op te treden tegen wie buiten de lijntjes van dit kader kleurt. Niemand is beter geplaatst dan de talrijke sociale-culturele- en/of doelgroepenorganisaties om dit kader ook in hun gemeenschap uit te zetten. Deze gemeenschapsantennes verdienen erkenning wanneer ze de drempel tot informatie verlagen, betrokkenheid creëren en de bereidheid tot samenleven in de verf zetten.

 

SOS 2012  veroordeelt elke vorm van geweld of discriminatie, verbaal of non-verbaal. Toch is het onrustwekkend dat inwoners van onze stad net dan de stap naar de overheid in hun dichtste nabijheid niet durven te zetten uit vrees niet begrepen te worden. SOS 2012  pleit opnieuw voor een brede bekendmaking van het meldpunt discriminatie als mogelijkheid om op een laagdrempelige manier melding te maken van discriminatie. Doelgroepen- en  middenveldsorganisaties krijgen daarin nog te weinig een sleutelrol toebedeeld. Door hun netwerk kunnen gevallen van discriminatie actief worden gedetecteerd.

Daarbovenop vormen die samenwerkingsverbanden een opstap naar gezamenlijke preventieve acties. Een pleidooi om uit de kast te komen, met de stad als regisseur.

 

SOS 2012  wil verder inzetten opinterculturele uitwisseling op kleine en grote schaal. ‘Think globally, act localy’ is daarin onze gangmaker. We willen de gelijktijdigheid van de globalisering en het toenemende belang van de stad als bestuursniveau, de ‘glokalisering’, aangrijpen om viainternationalecontacten metpartnersteden de invloed van de internationalisering op onze samenleving te kaderen. Via bestaande en nieuwe uitwisselingen en kennismakingsprojecten kan je de band tussen alle bewoners van de stad versterken en ook het sociale, economische en morele profiel van onze stad aanscherpen. Door rekening te houden met de herkomst van allochtone Sint-Niklazenaren kan deze ‘open blik op de wereld’, lokaal de dynamiek van ontmoeting en appreciatie stimuleren.

Sint-Niklaas SOLIDAIR

 

Wekennen Sint-Niklaas als een solidaire stad waar mensen en organisaties belangeloos in de bres springen voor maatschappelijk kwetsbare stadsgenoten. Die spontane solidariteit moet geruggensteund worden door de lokale overheid. Het stadsbestuur moet een duidelijke lijn uitzetten in zijn sociaal beleid en elke dag resoluut de fundamentele mensenrechten van zijn inwoners verdedigen en afdwingen. Voor SOS 2012 is de vertegenwoordiging van de voorzitter van het OCMW in het schepencollege dan ook de uitgelezen kans om met een coherent sociaal beleid een grote sprong voorwaarts te zetten. Hierdoor kan halt toe geroepen worden aan de versnippering van het sociale aanbod.

 

Meten is weten. SOS 2012 gelooft in een lokale armoedebarometer om de prangende armoedeproblematiek domeinoverschrijdend in de aandacht te brengenen beleidsdoelstellingen gericht bij te sturen. Net als kindvriendelijkheid, duurzaamheid en samenleven moet deze uitdaging in een moderne stadsorganisatie projectmatig aangepakt worden.

 

Armoede is een containerbegrip voor ongemakken in verschillende levensdomeinen. SOS 2012 wilhetwijkgezondheidscentrum De Vlier de mogelijkheid geven om hun laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg te versterken. Ook toegang tot de arbeidsmarkt verloopt voor mensen in armoede stroef. Door een verdere uitbouw van en een sterkere samenwerking met de verschillende sociale economieprojecten,wint onze samenleving twee maal: mits een goede taakstelling kunnen overheidstaken flexibel en efficiënter worden uitgevoerd en deze arbeidsmethodiek biedt kwaliteitsvolle tewerkstellingskansen op maat voor kwetsbare stadsgenoten.

 

Zonder een degelijk dak boven je hoofd ben je nergens thuis. Een blijvende inzet voor sociale woningen tot het woningaanbod aan de vraag kan voldoen, is dan ook een must. De maatregelen rond sociaal wonen in nieuwe woonprojecten missen echter hun doel wanneer het voor vele kwetsbare doelgroepen onmogelijk is om een betaalbare sociale woning te vinden. Voor SOS 2012 is het evident dat de stad onmiddellijk de kaart trekt van de inwoners voor wie betaalbare sociale huisvesting echt bedoeld is. Ze kan daartoe het lokaal toewijzingsreglement als instrument gebruiken.

 

Voor SOS 2012 hebben alle senioren recht om waardig ouder te worden. Elke zorgbehoevende oudere verdient daarom de gepaste zorg: via ondersteuning door thuiszorg of door een toegankelijk aanbod in de lokale dienstencentra,. Naast een stabiel aanbod aan woonzorg voor ouderen willen we woonvormen zoals kangoeroe-wonen sterker aanmoedigen.

 

Even belangrijk is het echter om in te zetten op doorgedreven aanpassingen van bestaande (leegstaande) woningen. SOS 2012 wil in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor verkrotting tegengaan door renovatie en deze via het systeem van sociaal beheer en voorkooprecht ter beschikking stellen aan maatschappelijk kwetsbare huurders en/of benutten als noodwoningen of tijdelijke huisvesting. SOS 2012 zet bovendien een verhoging van de leegstandbelasting hoog op de lokale politieke agenda.

 

Onze partij onderstreept tot slot de minimale rechten van gezinnen zonder papieren en breekt een lans voor het recht op onderwijs en het recht op dringende medische hulp van mensen zonder papieren. SOS 2012 erkent de expertise van initiatieven zoals het VLOS en wil hen ondersteunen in het waarborgen van de grondrechten van de mens.

 Elke vereniging BV!

SOS 2012 is trots op het rijke verenigingsleven in de stad. Veel verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden werken of leven er gelukkig en hartelijk samen in een mini-gemeenschap. Dit bruisende gemeenschapsleven brengt mensen samen en versterkt onze sociale samenhang. Kortom: ze zijn de motor van onze stad.

 

Zonder nieuwe inspanningen sputtert deze motor van onze lokale gemeenschap. SOS 2012 wil dat het stadsbestuur elke vereniging behandeld als een BV (een Belangrijke Vereniging). Een gelijkwaardige behandeling moet daarin voorop staan. Heel wat organisaties zijn naast hun jaarlijkse geldactie afhankelijk van werkingssubsidies en andere toelagen vanuit de stad. Ze wachten op meer brandstof om zich verder te kunnen ontwikkelen. Om willekeur te vermijden en ongelijkheid te bannen, moeten de hefbomen om verenigingen financieel te belonen worden ondergebracht in slimme subsidie-reglementen.

 

Werkingsbudgetten worden best afgetoetst aan duidelijke kwaliteitsindicatoren zoals  bv.  bereik, gevormde begeleiding, organisatiestructuur of jeugdwerking. De ruimte voor projectbudgetten moet worden opgeschaald met de klemtoon op participatie. Buurtgerichte initiatieven of organisaties die projectmatig inspanningen doen om kansengroepen of niet-georganiseerde jongeren te betrekken, verdienen een duw in de rug.

 

Infrastructuur blijkt in vele verenigingen een basisbehoefte. Ondersteuning voor investeringen in infrastructuur moeten dan ook, in samenspraak met de betrokken sectoren,  structureel verankerd worden. Kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur is bijvoorbeeld dé basisvoorwaarde om sporten aantrekkelijk te maken. Ook ‘kleinere’ sportclubs hebben nood aan stimuli om hun infrastructuur aan alle moderne eisen aan te passen. Dat moet het stadsbestuur volgens SOS 2012 aanzetten toteencreatieve en in sommige gevallen tot een nieuwe aanpak: herbestemming van oude (stads)gebouwen voor het brede verenigingsleven, clustering van publieke functies op gemeenschapssites, publiekprivate samenwerking of het verstrekken van renteloze leningen kunnen daar enkele elementen in zijn. In een scholenstad als de onze is het daarnaast een evidentie dat schoolsportinfrastructuur wordt opengesteld onder regie van de stad.

 

Gemeenschapscentra kunnen in de deelgemeenten ook voor de talloze verenigingen een thuis worden. De vraag naar degelijke vergaderzalen moet binnen die polyvalente centra kunnen worden opgelost. Een centraal en digitaal boekingssysteem waarbij de beschikbaarheid online zichtbaar is, moet ook de toegankelijkheid van andere stadsinfrastructuur voor verenigingen verbeteren.

 

Verschillende initiatieven, evenementen of feesten van verenigingen steunen op stadsmateriaal als podia, meubilair, verlichting, nadarafsluitingen. Een bestendiging van dit aanbod aan een voordelig tarief is essentieel voor hun werking. Een vlottere communicatie over de beschikbaarheid van het materiaal is een werkpunt. Daarnaast is het aanbod van de provincie in eigen stad complementair en onmisbaar.

Deskundig  en dienstbaar besturen

 

Sint-Niklaas moetevolueren naar een moderne stad. Dat kan enkel wanneer de administratie wordt omgevormd tot een slank maar deskundig apparaat dat zich efficiënt toelegt op zijn kerntaken. De lokale overheid levert diensten aan zijn inwoners. Ook klantvriendelijkheid moet dus in de hervorming van de administratie een belangrijke toetssteen zijn.

 

SOS 2012  ijvert daarom voor projectmatige en gebiedsgerichte heroriënteringen als antwoord op het logge functioneren van de stadsdiensten. Zowel projectmatig als gebiedsgericht werken kan de organisatie van de administratie doen kantelen van zijn klassiek, verkokerde vorm naar een decentrale, integrale aanpak van uitdagingen in de stad. Onze partij wil deze (r)evolutie mee aansturen.

 

SOS 2012 wil dat de synergie tussen het OCMW en het stadsbestuur wordt belichaamt door alle sociale dienstverlening te herbergen in één Sociaal Huis. Zo wordt ook de versnippering van het sociale aanbod tegen gegaan. Naast een kritische blik op de klantvriendelijkheid binnen de eigen organisatie, moet de lokale overheid via zijn vertegenwoordiging in het ziekenhuis actie ondernemen om mensen beter te ontvangen en wegwijs te maken in het ziekenhuis.

 

SOS 2012  wil durf aan de dag leggen om binnen bepaalde beleidsdomeinen of opdrachten, gericht en met behoud van sociale verworvenheden, partnerschappen met stedelijke bedrijven, het OCMW of sociale economie bedrijven aan te gaan wanneer dit de doeltreffendheid in uitvoering kan verhogen. Zo kunnen zulke hervormingen in de reinigingsdienst bijvoorbeeld de hefboom zijn om met eigen diensten maximaal in te zetten op propere straten en pleinen.

 

SOS 2012  pleit voor nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid. Niet omdat het hoort of omdat je zo klachten kanaliseert maar omdat het inspireert en doeltreffend werkt. In wijkvernieuwing en andere projecten in de publieke ruimte is het dan ook van cruciaal belang dat de fasering ten gronde wordt afgestemd op de mening van de inwoners en de gebruikers. Bovendien kan het beheer van buurt- of wijkbudget voor publieke ruimteprojecten een opstap zijn naar verantwoordelijkheidsgevoel van onderuit.

 

Verschillende adviesraden en een aantal betoelaagde vzw’s herbergen heel wat experts binnen het domein waarin ze actief zijn. Doch wordt hun expertise niet steeds op gepaste manier ingezet. We willen samen met hen op zoek gaan naar gepaste hervormingen in hun structuur. Die moeten het toelaten hun werking kwalitatief uit te bouwen. SOS 2012  wil zo hun armslag versterken en na de hervorming hun deskundigheid beter inschakelen als een instrument van een sterk stedelijk beleid.