Maand: augustus 2012

Stormloop op de pretcamionette.

Deze zomer vonden veel meer spelende kinderen de weg naar de stedelijke pretcamionette dan vorig jaar. De pretcamionette is een bestelwagen volgestouwd met spelletjes en speeltuigen. ‘We telden op de Grote Markt en in wijken, zoals Klokkendreef, in totaal 1.489 kindjes’, zegt schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012). Het vijfde jaar dat de pretcamionette wijken aandoet, is dus een ‘grand cru’.

Villa Pace tijdens Vredefeesten.

De Vredefeesten zijn dit weekend meer dan alleen 85 ballons die drie dagen lang het Sint-Niklase luchtruim kleuren. Net zo kleurrijk is het stadsfestival Villa Pace met een dertigtal groepen en artiesten op drie podia in de binnenstad. Ook de wereldmarkt met een tweehonderdtal kramen lokt steevast een pak volk.

De komende drie dagen verwacht het Sint-Niklase stadscentrum zo’n 100.000 bezoekers. (In de donderdagkrant schreven we ten onrechte 10.000 bezoekers, nvdr.) Die massa mensen komt niet alléén voor de 40 warmeluchtballons en 25 specialevormballons. Sinds 2005 is er immers een volwaardig stadsfestival naast het ballongebeuren in Sint-Niklaas. Op Villa Pace staan dit weekend een dertigtal bands en artiesten op drie verschillende podia: de Grote Markt, het Sint-Nicolaasplein en het Castrohof. Vandaag zijn The Scabs de headliner. Op zaterdag staan er onder meer Gabriel Rios, Lady Linn en Das Pop.

Op het Hendrik Heymanplein en in de Castrodreef wordt het weer drummen, want zo’n tweehonderd verenigingen en organisaties zetten er met 800 vrijwilligers een grote wereldmarkt op poten. Het thema dit jaar is ‘klimaat voor vrede’. “We proberen elk jaar een inhoudelijke boodschap over te brengen. Villa Pace wil vooral de diversiteit en verdraagzaamheid in de kijker zetten. Dit jaar ligt de focus op klimaatverandering. 300.000 mensen sterven jaarlijks als gevolg van de klimaatsverandering. Op de wereldmarkt kom je te weten hoe je zelf in actie kunt schieten”, aldus de schepen van jeugd Wouter Van Bellingen (SOS-2012).

Nachtbussen

Praktisch gezien is het zo goed als onmogelijk om met de auto naar het Sint-Niklase centrum te komen. Daarom legt De Lijn zaterdag nachtbussen in naar alle hoeken van het Waasland. Acht feestbussen zullen de hele regio bedienen. Om alle mensenstromen goed in het oog te houden, kan de politie ook rekenen op vier paar extra ogen. Die camera’s hangen aan het Onze-Lieve-Vrouwplein, het Heymanplein, de Grote Markt en de Castrodreef. “Die extra camera’s zijn een uitstekend hulpmiddel om vooral preventief grote mensenmassa’s en bewegingen in het oog te houden. Op straat is het veel moeilijker om het overzicht te behouden”, aldus burgemeester Christel Geerts (sp.a).

De groene wijk aan zet!

Een aantrekkelijke stad voor gezinnen met kinderen is een stad op kindermaat. Kindvriendelijkheid kan je pas concreet maken wanneer je elke buurt voldoende open en groene ruimte schenkt. Zo’n aanpak komt meteen ook de levenskwaliteit van volwassenen ten goede. Verouderde, groenarme stadwijken verdienen  een wijkvernieuwing die hen afdoende ontmoetingsruimte schenkt.  SOS 2012  wil daarom in samenspraak met de buurtbewoners met een wijkplan aan de slag in de groenarme wijken. Enkel zo kan je daar groene belevingsruimte voor kinderen en gezinnen garanderen zonder te verzanden in natte vingerwerk.

Op stadsniveau willen we werk maken van drie groene vlekken: we starten onmiddellijk met de aankoop van de extra gronden voor het stadsbos Puitvoet en we bepalen eindelijk waar een volwaardig stadsbos boven de spoorweg ruimtelijk hoort te liggen. Een groene, veilige N/Z as moet beide met elkaar verbinden en vlot toegankelijk maken voor de inwoners van elk stadsdeel. Het stadspark is een derde vlek, die wat ons betreft verder mag uitvloeien wanneer de hyperprofessionele ziekenhuiscampus naar de stadsrand verhuist en er zo naast een kleinere, leefbare campus kernstad ruimte vrijkomt voor stadsparkuitbreiding en wonen.

In de deelgemeenten ligt het accent op het vrijwaren van de open ruimte. Een netwerk van trage, groene wegen moet het raamwerk zijn waarlangs elk dorp zich verder maar compact uitbouwt. Het (verder) uitwerken van een dorpsbos met speelmogelijkheden per deelgemeente is onze prioriteit, een actief aankoop en onderhandelingsbeleid ons instrument.

Duurzaam en mobiel door stad en dorp.

Het vele doorgaande verkeer staat de leefbaarheid en toegankelijkheid van het stadscentrum inderdaad in de weg. Een nieuw stadsbestuur kan niet onmiddellijk wonderen verrichten maar moet de mobiliteitsknopen wel durven doorhakken om te komen tot een duurzame visie op de stadsmobiliteit.

 Voor SOS 2012 loopt een oplossing gelijk met de omschakeling naar duurzame mobiliteit. De basisdoelstelling daarin is het beperken van de CO2-uitstoot en de neerslag van fijn stof. Een belangrijke hefboom is het beperken van het aantal individuele autoverplaatsingen, zeker voor korte afstanden. En net die vermindering van het aantal auto’s zou een zegen betekenen voor de druk op en de leefbaarheid  van het stadshart.

 De stadsring wil doorgaand verkeer uit het stadscentrum houden. Ook volgende bestuurperiode zal de Vlaamse overheid daarvoor nog grote werken uitvoeren. We zijn er echter van overtuigd dat er meer nodig is dan enkel een volwaardige stadsring. Daarom bepleitten we een verkeersknip voor auto’s op de Grote Markt als fundamenteel onderdeel van de oplossing. Duidelijke stadsroutes moeten inwoners stad inwaarts sturen en ze ook weer terug uit de stad leiden. Bezoekers moeten naar de juiste centrumparking worden gestuwd. Elke stadslus verdient zijn parking aan de rand van het stadhart. Zowel de rendabiliteit als de capaciteit van de bestaande parkings moet worden onderzocht. Indien nodig moeten ze met oog voor beleefbaarheid en beeldkwaliteit worden uitgebreid.

 Onze stad moet bovendien kunnen groeien zonder mobiliteitspijnen. Daarom willen we een mobiliteitstoets voor alle nieuwe woonprojecten (in voorbereiding).  Alvorens hun impact  op de stadsroutes in en uit de stad te kennen, kunnen geen nieuwe woongebieden worden aangeboord. Dit moet verkavelaars van in de conceptfase verplichten ‘duurzame mobiliteit’ en ‘wonen in de stad’ met elkaar te verzoenen.  

 Deze ingrepen gaan hand in hand met een sterke focus op openbaar vervoer naar en dwars door de stad. De weginrichting met busbanen werd doorvoor al passend aangepast. Alleen zullen ze pas echt renderen wanneer ook de verkeerstroom aan auto’s aan de poorten van de Grote Markt de stadsroutes worden opgestuurd. De gebruiksvriendelijkheid van het busvervoer kan echter ook beter. Daarom willen we  de middelen voor het gratis zaterdagvervoer heroriënteren en inzetten op een betere dekking van de busdiensten over het hele grondgebied, op avond- en nachtvervoer in het weekend en opduidelijke bestemmingborden aan alle belangrijke busknooppunten.

 Sluitstuk om onze stad duurzaam mobiel te maken,  is de omvorming van Sint-Niklaas tot een veilige ‘fietscity’. Verschillende schakels in de fietsinfrastructuur (bv. Brugsken- Hertjen of de Kardinaal Cardijnlaan – Broederstraat)  en gevaarlijke punten in het fietsnetwerk (bv. kruispunt Driekoningen) in de stads- en dorpskern(en) moeten worden aangepakt. Fietsstraten moeten het mogelijk maken om die kernen makkelijk en veilig te doorkruisen. Schoolomgevingen en andere publieke voorzieningen zijn in die fietsgerichte routes strategische plekken. Alle elementen liggen op tafel: het Actieplan Speelweefsel bundelt alle noodzakelijke acties. Ze wachten enkel op een vertaling in de praktijk. En daarvoor moet je bij elke ingreep in de openbare ruimte durven vertrekken bij de fietsers en de voetgangers en er niet eindigen. En dat durft SOS 2012!

Sint-Niklaas, Onze Stad.

SOS 2012 staat voor een team vol SOCIAAL bewogen Sint-Niklazenaren, die ONAFHANKELIJK,  partijoverstijgend en buiten de denkkaders van de nationale politiek willen kiezen voor een STADSPROJECT voor onze stad. SOS 2012 is dé partij van Sint-Niklaas.

2012 maakt niet voor niks deel uit van de naam van onze partij. Op 14 oktober 2012 en in de maanden daarna wordt de koers van Sint-Niklaas bepaald. Wij willen met onze frisse, ongebonden kijk knopen doorhaken en onder meer 12 hete hangijzers die boven onze stad hangen aanpakken. 12 duidelijke standpunten waarvan we overtuigd zijn dat ze onze stad en al zijn inwoners zullen bewegen. Want SOS 2012  is dé partij voor Sint-Niklaas.

Voor SOS 2012 is Sint-Niklaas meer dan 9100. Daarom willen we voor onze drie levendige deelgemeenten, Nieuwkerken, Sinaai en Belsele,  extra ruimte scheppen voor gemeenschapsvorming en medeverantwoordelijkheid. Zo geven we elk dorp de instrumenten om zijn identiteit te versterken. De uitbouw van gemeenschapssites als ontmoetingsplaatsen in alle deelgemeenten vormt voor ons de essentiële schakel om het gemeenschapsleven in de dorpen uit te diepen. Een dorpswerker moet hen daarin bijstaan. Met een dorpsbudget moet het mogelijk worden om in tijden met weinig budgettaire marge samen met het stadsbestuur de beleidsprioriteiten voor hun eigen dorpsomgeving te kiezen. Ruimtelijk past geen enkele versmelting tussen dorp en stad. De landbouw speelt daarin een belangrijke rol als beschermer van de open ruimte. Daar bovenop de uitdaging aangaan om de verschillende ‘hotspots in het gemeenschapsleven’ via een veilig, fietsers- en voetgangersnetwerk met elkaar te verbinden.

SOS 2012 vindt het hoog tijd voor een samenhangend verhaal over de stadsmobiliteit en wil knopen doorhakken. ‘Sint-Niklaas fietsstad’ is een essentiële bouwsteen. Om van Sint-Niklaas een fietsveilige fietscity te maken, wachten nog flinke investeringen in fietshardware, gebaseerd op het STOP-principe. Ze moeten het fietsweefsel in de kernstad en de deelgemeenten aan elkaar schakelen en het aantal zwaargewonden en doden bij fietsers terugdringen. Frisse en vindingrijke  impulsen in fietssoftware moeten de fietsvibes in de stad verspreiden en bijdragen tot een echte fietscultuur. Toch hoeven daarom niet alle auto’s op stal te blijven staan. Een verkeersknip op de Grote Markt moet bestemmingsverkeer toelaten snel zijn weg te vinden tot in het centrum en het weer snel uit te rijden. Bovendien kan het stadshart zo uitgebouwd worden tot een veilig en aantrekkelijkvoetgangers- en fietsersgebied. Investeringen in de toeleiding en de rendabiliteit van de verschillende centrumparkings en de heraanleg van het kruispunt Driekoningenzijn onmisbare stukken om de puzzel te doen kloppen.

SOS 2012 ziet Sint-Niklaas ook in 2020 als de ‘vetste jeugdstad’ van Vlaanderen’. In een kind- en jeugdvriendelijke stad worden duidelijke keuzes gemaakt rond voldoende groene, bespeel- en beleefbare openbare ruimte.  Zo verdicht je het speelweefsel van de stad. Investeringen in jeugd- en fuifinfrastructuur moeten worden doorgezet, de ondersteuning van kwalitatief jeugdwerk in samenspraak met het werkveld versterkt. Willen we gezinnen en kinderen echt het gevoel geven dat ze welkom zijn, dan moet de inhaalbeweging in kinderopvang samen met het OCMW worden ingezet. Via een belastinghervorming kunnen we gezinnen (met kinderen) bovendien een duwtje in de rug geven.

SOS 2012 gelooft in winkelkernen met PIT.Een gerichte en frisse promotiecampagne in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen moet elk winkelhart promoten. Met een innovatiefonds willen we productvernieuwing bij lokale handelaars  stimuleren en het profiel van elk winkelhart aanscherpen. Door permanente dienstverlenende functies in te brengen moeten de winkelkernen zich ook onderscheiden als sociale centra.  Via een verhoging van de leegstandstaks willen we de leegstand bestrijden. Zo bekoel je de huurprijzen en geef je zuurstof aan nieuwe ondernemers. Maatregelen met PIT kunnen geen vorm krijgen binnen het  huidige centrummanagement. Ondernemers werken best zelfstandig samen in een BID (Business Improvement District): investeringen in hun specifieke winkelzone,  via een onderlinge resultaatverbintenis en om betere bedrijfsresultaten te halen, in plaats van louter om de structuur. Het stadsbestuur moet deze verbintenissen alle ruimte en kansen geven, ze stimuleren maar niet dirigeren. Wil ons winkelgebied echt uitnodigen, dan laten we het over aan de voetgangers en fietsers en voorzien we het nodige winkelcomfort en voldoende parkings op wandelafstand.

SOS 2012 gaat resoluut voor een gastvrije en rechtvaardige stad. Een warme stadsmissie moet elke inwoner gelijke kansen op zelfontplooiing geven, met een helder samenlevingskader willen we de  verwachtingen van het stadbestuur aan iedereen duidelijk maken. We delen sociaal-culturele middenveld- en/of doelgroepenorganisaties (senioren, holebi’s, etnisch-culturele minderheden, mensen met een handicap) een sleutelrol toe in het detecteren van alle vormen discriminatie en het opzetten van preventieve acties. Een internationaal beleid met een sterke  Noord- én Zuidpijler moet nieuwsgierigheid aanwakkeren en dialoog stimuleren.

SOS 2012 kiest bewust voor Sint-Niklaas als energieneutrale stad tegen 2050. Met een scherpe energiestrategie willen we de verschillende lokale uitdagingen op de klimaatplank aangaan. Om tegen 2030 30% minder CO2  uit te stoten, moet de stad  de  bouw van particuliere  energieneutrale gebouwen maximaal ondersteunen maar ook in eigen boezem kijken en vanaf morgen aan de slag gaan om het gebouwenpark van de stad tot energieneutraal om te vormen. Een lokaal energiebedrijf moet de motor worden van alle (nieuwe) initiatieven die zich richten op energiebesparing, energieproductie en energielevering. Om ook duurzaam mobiel te zijn willen we stad hervormen tot een fietscity en een verschuiving van de  investeringen in openbaar vervoer naargebruiksvriendelijkheid vorm geven.

SOS 2012 is trots op het rijke verenigingsleven in de stad. Dit bruisende gemeenschapsleven brengt mensen samen en versterkt onze sociale samenhang. Zonder nieuwe inspanningen sputtert deze motor van onze lokale gemeenschap. Het stadsbestuur moet elke vereniging behandelen als BV en hen op een gelijkwaardige manier behandelen. Zo wachten vooral verschillende( ‘kleinere’) sportclubs op meer brandstof om zich verder te kunnen ontwikkelen. Met voldoende projectbudgetten, administratieve ontlasting en ondersteuning en toegankelijke stedelijke gemeenschapscentra en vergaderzalen kunnen we de dynamiek tussen de vele vrijwilligers in het hele verenigingsleven naar een hogere versnelling schakelen.

SOS 2012 breekt een lans voor cultuur en evenementen met een duidelijke footprint. Dat kan enerzijds door het aanbod nog diverser uit te bouwen,  zowel in genre, doelgroep, schaalgrootte  als op geografisch bereik.  Anderzijds vinden we de tijd meer dan rijp om  via  ‘productplacement’ het culturele aanbod van en in de stad te positioneren tegenover de andere centrumsteden. Zo moet een professionele communicatiestrategie het aanbod en het imago van de stad als evenementenstad  een stevige duw in de rug geven.  Enkel een sterke cultuurregie kan de verschillende culturele actoren aanzetten om samen te werken. Toch mag de stad zijn rol als organisator niet schuwen. Extra, gerichte en transparante ondersteuning van  (lokale) private organisatoren (o.a. buurtfeesten en kermissen…) moet er echter voor  zorgen dat de administratie zich kan toespitsen op enkele (boven)lokale bakens op de evenementenkalender.

SOS 2012  kent Sint-Niklaas als een solidaire stad waar vele  mensen en organisaties belangeloos in de bres springen voor maatschappelijk kwetsbare stadsgenoten en werk maken van samenlevingsopbouw. Het stadsbestuur moet de fundamentele mensenrechten garanderen en hen ruggensteunen in het vorm geven van die rechten voor alle inwoners. Ook mensen zonder papieren hebben die minimale grondrechten.  Met een lokale armoedebarometer kunnen domeinoverschrijdendearmoede-doelstellingen worden bijgestuurd. Onze partij ijvert voor een krachtig sociaal huisvestingbeleid, dat de vraag naar sociale woningen zo goed en realistisch mogelijk wil beantwoorden. Een corrigerend toewijzingsbeleid is daarin een must. Om drempels tot gezondheidszorg en de arbeidsmarkt te verlagen, willen we de samenwerking en steun aan wijkgezondheidscentra en sociale economieprojecten verder  uitdiepen.

SOS 2012 wil de naam van onze stad als scholenstad alle eer aan doen door het recht op onderwijs in al zijn facetten te garanderen. Dé uitdaging wordt het voorzien van voldoende aanbod en bijhorende infrastructuur, over alle onderwijsnetten heen. Naast nieuwbouw zien we ook in reconversie van bestaande infrastructuur zoals bv. het omvormen van kerkgebouwen  een creatieve oplossing. Lokale inclusie-initiatieven die hun nut bewijzen moeten bestendigd worden. Verkeersveiligheid van schooltrajecten verdient de hoogste prioriteit.

SOS 2012  vindt dat alle inwoners van de stad een aangename en groene woonbuurt verdienen. Investeringen in  stads- en wijkvernieuwing moeten volgens een duurzaam, sociaal en eco-efficient script, gestuurd door een stadsvernieuwingsbedrijf. Verouderde stadswijken verdienen voorrang zodat hen belevingswaarde op maat wordt aangereikt. Onze partij wil daarnaast onmiddellijk starten met de aankoop van gronden voor het uitgebreide stadsbos Puitvoet en een volwaardig stadsrandbos boven de spoorweg ruimtelijk vastleggen.  In het stadshart hoort enkel een ziekenhuiscampus kernstadvoor de eerste zorgen op korte afstand. De vrijgekomen ruimte kan een duurzame woonfunctie krijgen aan de rand van een uitgebreid, aantrekkelijk stadspark.

SOS 2012 wil evolueren naar een moderne stad waarin een deskundige administratie zich toelegt op haar kerntaken. We gaan voor niks minder dan een kostenbesparende en klantgerichte fusie tussen de stad en het OCMW. Sterke partnerschappen met stedelijke bedrijven, de sociale economie of het maatschappelijke werkveld moeten de efficiëntie in verschillende stads-opdrachten kunnen verhogen maar bovenal de klantvriendelijkheid bevorderen.  Zo kunnen dergelijke hervormingen de hefboom zijn om met eigen diensten maximaal in te zetten op propere straten en pleinen. Een modern bestuur durft in te zetten op nieuwe vormen van inspraak. Die inspraak start in elke straat of buurt en is vanzelfsprekend wanneer de leefomgeving van inwoners ter discussie staat.  We willen jong en oud vroegtijdig betrekken bij concrete buurtprojecten. Zo teken je samen met hen een strategie uit voor hun buurt. Niet omdat het hoort of als alibi, maar omdat het inspireert, de sociale samenhang bevordert en het de geloofwaardigheid van het beleid versterkt. Beheer van een eigen budget voor die projecten kan een opstap zijn naar engagement en betrokkenheid van onderuit Door medeverantwoordelijkheid te koppelen aan stadsvernieuwing investeer je bovendien in sociale mobiliteit en burgerschap van de bestaande bewoners.